5 4 3 1 2

KOV ühinemiste ekspertteenuse osutamine

Geomedia võitis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse riigihanke „Omavalitsusüksuste ühinemisi soodustava ekspertteenuse osutamine“. Hanke tulemusena on Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv valitud nõustama ühineda soovivaid kohalikke omavalitsusi. Kokku valiti pakkumuste seast seitse konsultanti, kes ...

Viimsi haridusvaldkonna analüüs

Geomedia töötajad koostasid Viimsi valla haridusvaldkonna analüüsi, mis hõlmas alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse ning nende võimalike tulevike trendid lähtuvalt lasteaia-, põhikooli- ja gümnaasiumiealiste vanusgruppide dünaamikast. Analüüs viidi läbi haridusasutuste kaupa. ...

KOV juhtide koolitus

Konsortsium Geomedia OÜ, Cumulus Consulting OÜ ja Implement Consulting Group OÜ viivad läbi kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogrammi. Koolituse eesmärkideks on omavalitsuste juhtide teadlikkuse tõus kohaliku ja regionaalse tasandi arendamisel, sh ...

Arenguprotsesside juhtimine omavalitsustes

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv viis 10.-11. detsembril 2015 läbi kohalike omavalitsuste tippjuhtide kahepäevase koolituse „Strateegiline juhtimine ja KOV arengu planeerimine“. Sellel keskenduti arenguprotsesside juhtimisele kui tervikprotsessile, mitmekihilise valitsemise kujundamisele ja arengudokumentide süsteemi kui juhtimisvahendi ...

Riigigümnaasiumite asukohavaliku kaalutlemine

Haridus ja Teadusministeeriumi tellimusel viis Geomedia läbi töö, mille eesmärk on pakkuda välja kohaliku omavalitsuse üksuse ja selle vastava piirkonna (sh Tallinnas linnaosa) täpsusega kõige potentsiaalsemad asukohad viie riigigümnaasiumi rajamiseks Harjumaal. ...

Avalik loeng ääremaastumise protsessidest Slovakkia Tehnika Ülikoolis Bratislavas

8. detsembris 2015 pidas Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof avaliku loengu Slovakkia Tehnika Ülikoolis (STU). Loengu toimis välispraktikal RegPol2 projekti raames ja käsitles teemat kas ja kuidas ääremaa imago võib mõjuda ...

Artiklid piirkondlikust arengust

Ilmus Statistikaameti kogumik „Eesti piirkondlik areng 2015“. Selles antakse ülevaade Eesti arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Esitatud on andmed kohalike omavalitsuste ...

Rahvaarutelu Pürksis

13. novembril 2015 toimus Noarootsi vallas rahvaarutelu, mille keskseks teemaks oli kohaliku omavalitsuse reform. Kolm ja pool tundi väldanud arutelul kuulati Rivo Noorkõivu ettekannet, toimus küsimuste-vastuste voor ning viidi läbi rühmatöid. Eesmärk oli ...

Foorum lahkas haldusreformi

Eesti rahvusringhäälingu 04.novembri telesaates Foorum oli teemaks haldusreform. Stuudios oli riigihalduse minister Arto Aas ja Riigikogu liikmed Jüri Ratas, Siim Kiisler ja Henn Põlluaas. Ekspertidena esitasid oma arvamuse Külli Taro Eesti ...

Teine RegPol2 seminar Leipzig, Saksamaal

26.-30. oktoobrini 2015 toimus Leipzigis RegPol konsortsiumi järjekordne doktorikool, kus arutati teemasid, mis seonduvad projekti täitmise korraldusega ja ääremaastumise alaste teemade teadusliku uurimisega, sh projektis osalejate doktoritöödega eri riikides. Kokkusaamisel viidi läbi mitmeid ettekandekoosolekuid, ...