5 4 3 1 2

Euroacademia Rahvusvaheline Konverents Riias

RegPol² projekti raames võttis Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof osa Euroacademia rahvusvahelist konverentsist, mis toimus 29.-30. jaanuarini 2016 Riias. Sedakorda arvult 5. kokkusaamine toimus pealkirja all “Re-inventing Eastern Europe” ning ...

Eesti kaardilood

29. jaanuaril 2016 toimus Tartu Ülikooli Omicumis 7. kartograafiakonverents „Eesti kaardilood“. Konverentsi korraldasid Tartu Ülikooli geograafia osakond, Eesti Geoinformaatika Selts ja Regio. Konverentsil esines ettekandega „Ideest teostuseni ja TAF Regiost kaardikirjastuseni“ Geomedia konsultant ...

Seminar regionaalsest polariseerumisest

21. jaanuaril 2016 võttis Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof osa seminarist, mis keskendus regionaalarengu polariseerumise teemadele. Töötoa korraldajaks oli Ungari Teaduste Akadeemia majandus- ja regionaalteaduse keskus (CERS HU) ning sellel osalesid ...

Arengukava koolitus Kadrina vallas

21. jaanuaril 2016 toimus Geomedia ja Kadrina vallavalitsuse koostöös arengukava koostamise/ajakohastamise koolitus erinevatele huvirühmadele. Eesmärgiks on ühtlustada arusaamist ja teadmist arengukava koostamisest ning elluviimisest, saavutada sihtrühmade tugi ja hea partnerlus ...

KOV ühinemisseminar Pärnus

Pärnus toimus 14. jaanuaril 2016 Lääne-Harju valla moodustamise ühinemisläbirääkimiste visiooniseminar. Selle paneelis esines Goemedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutleti Kernu, Nissi ja Saue valdade ning Saue linna ühinemise olulistel teemadel: uue ...

KOV ühinemiste ekspertteenuse osutamine

Geomedia võitis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse riigihanke „Omavalitsusüksuste ühinemisi soodustava ekspertteenuse osutamine“. Hanke tulemusena on Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv valitud nõustama ühineda soovivaid kohalikke omavalitsusi. Kokku valiti pakkumuste seast seitse konsultanti, kes ...

Viimsi haridusvaldkonna analüüs

Geomedia töötajad koostasid Viimsi valla haridusvaldkonna analüüsi, mis hõlmas alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse ning nende võimalike tulevike trendid lähtuvalt lasteaia-, põhikooli- ja gümnaasiumiealiste vanusgruppide dünaamikast. Analüüs viidi läbi haridusasutuste kaupa. ...

KOV juhtide koolitus

Konsortsium Geomedia OÜ, Cumulus Consulting OÜ ja Implement Consulting Group OÜ viivad läbi kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogrammi. Koolituse eesmärkideks on omavalitsuste juhtide teadlikkuse tõus kohaliku ja regionaalse tasandi arendamisel, sh ...

Arenguprotsesside juhtimine omavalitsustes

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv viis 10.-11. detsembril 2015 läbi kohalike omavalitsuste tippjuhtide kahepäevase koolituse „Strateegiline juhtimine ja KOV arengu planeerimine“. Sellel keskenduti arenguprotsesside juhtimisele kui tervikprotsessile, mitmekihilise valitsemise kujundamisele ja arengudokumentide süsteemi kui juhtimisvahendi ...

Riigigümnaasiumite asukohavaliku kaalutlemine

Haridus ja Teadusministeeriumi tellimusel viis Geomedia läbi töö, mille eesmärk on pakkuda välja kohaliku omavalitsuse üksuse ja selle vastava piirkonna (sh Tallinnas linnaosa) täpsusega kõige potentsiaalsemad asukohad viie riigigümnaasiumi rajamiseks Harjumaal. ...