5 4 3 1 2

Koolitus “Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö”

Geomedia korraldab koostöös Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumiga koolitused  “Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö“. Koolitus keskendub haridus- ja sotsiaalvaldkonnale. Koolituse eesmärk on riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö, senisest toimivam avaliku halduse korraldus, ...

Valmis Lääne-Virumaa probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava

Geomedia koostas Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava. Pakutakse lahendeid viie teenuse – ühistransport, esmatarbekaubad ja ravimimüük, postiteenus, turvalisuse teenus, huviharidus ja -tegevus – ...

Geomedia hakkab koostama Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla finantsanalüüsi

Geomedia koostab Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla omavalitsusüksuste finantsanalüüsi, mille keskmes on kahe kohaliku omavalitsuse võimaliku ühinemise rahalise mõju hindamine. Käsitletakse kahe omavalitsuse tulu-kulu, nende struktuuri, rahalisi kohustusi ja hinnatakse ...

Kose valla arengukava ajakohastamine

Kose vallavalitsuse ja Geomedia koostöös toimub Kose valla arengukava ajakohastamine. Ennekõike keskendutakse töös tegevuskavale, et määratleda investeeringud Kose valla arendustegevuseks aastateks 2012-2016. Selle tarvis viiakse läbi mitmed avalikud seminarid.

Valmis “Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava”

Geomedia esitas SA Tartu Teaduspargile töö „Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava“. Töö sisaldab Tartu regiooni ettevõtluse tugisüsteemi analüüsi, tugiorganisatsioonide koostöö mudelit ja tegevuskava.

Toimus Otepää koostööpiirkonna uuringu avakoosolek

Otepää, Sangaste, Puka ja Palupera kohalike omavalitsuste ja Geomedia koostöös käivitati uuringuprojekt “Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste koostöövõimaluste analüüs ja ühine rakenduskava“. Töö hõlmab avalike teenuste uuringu ja võimalike lahenduste väljatöötamise ...

Kohalike omavalitsuse juhtimise alane koolitus Piirissaares

Viimsi Vallavalitsuse ja Geomedia koostöös toimus 16. juunil 2011 kohaliku omavalitsuse juhtimise alane koolitus Piirissaares. Arutati kohaliku omavalitsuse arengu aktuaalsetel teemadel ning pädevusi strateegiliste juhtimisotsuste tegemisel. Piirissaare vallavanem Siim Avi ...

Koolitus Raplas

Rapla Maavalitsuse ja Geomedia koostöös toimus 15. juunil 2011 koolitus, mis käsitles Rapla maakonna arengukava koostamise teoreetilisi ja praktilisi teemasid. Geomedia koolitaja Rivo Noorkõiv tutvustas maakonna arengukava võimalikku kohta riigi ...

Geomedia hakkab koostama Viimsi valla rahvastikuprognoosi

Geomedia koostab Viimsi valla rahvastikuprognoosi aastani 2025. Käsitletakse sündimust, suremust ja rännet. Rahvastikutrendide võimalikku arengut analüüsitakse Tallinna valglinnastumise, valla kinnisvaraturu ja pendelrände arengute kontekstis Tallinna linnastus. Rahvastikuprognoos esitatakse kolme stsenaariumi ...

Toimus koolitus Eesti Külaliikumine Kodukant koolitajatele

Geomedia viis 13. juunil 2011 läbi koolituse Eesti Külaliikumine Kodukant koolitajatele, mille sisuks oli kodanikualgatused, maaelu arengu kavandamine ja selle tulemuslikkuse tõstmine. Arutati arengukava koostamise protsessi, arengukava sisukaarti ja soovitu ...