5 4 3 1 2

Arenguprotsesside juhtimine omavalitsustes

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv viis 10.-11. detsembril 2015 läbi kohalike omavalitsuste tippjuhtide kahepäevase koolituse „Strateegiline juhtimine ja KOV arengu planeerimine“. Sellel keskenduti arenguprotsesside juhtimisele kui tervikprotsessile, mitmekihilise valitsemise kujundamisele ja arengudokumentide süsteemi kui juhtimisvahendi ...

Riigigümnaasiumite asukohavaliku kaalutlemine

Haridus ja Teadusministeeriumi tellimusel viis Geomedia läbi töö, mille eesmärk on pakkuda välja kohaliku omavalitsuse üksuse ja selle vastava piirkonna (sh Tallinnas linnaosa) täpsusega kõige potentsiaalsemad asukohad viie riigigümnaasiumi rajamiseks Harjumaal. ...

Avalik loeng ääremaastumise protsessidest Slovakkia Tehnika Ülikoolis Bratislavas

8. detsembris 2015 pidas Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof avaliku loengu Slovakkia Tehnika Ülikoolis (STU). Loengu toimis välispraktikal RegPol2 projekti raames ja käsitles teemat kas ja kuidas ääremaa imago võib mõjuda ...

Artiklid piirkondlikust arengust

Ilmus Statistikaameti kogumik „Eesti piirkondlik areng 2015“. Selles antakse ülevaade Eesti arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Esitatud on andmed kohalike omavalitsuste ...

Rahvaarutelu Pürksis

13. novembril 2015 toimus Noarootsi vallas rahvaarutelu, mille keskseks teemaks oli kohaliku omavalitsuse reform. Kolm ja pool tundi väldanud arutelul kuulati Rivo Noorkõivu ettekannet, toimus küsimuste-vastuste voor ning viidi läbi rühmatöid. Eesmärk oli ...

Foorum lahkas haldusreformi

Eesti rahvusringhäälingu 04.novembri telesaates Foorum oli teemaks haldusreform. Stuudios oli riigihalduse minister Arto Aas ja Riigikogu liikmed Jüri Ratas, Siim Kiisler ja Henn Põlluaas. Ekspertidena esitasid oma arvamuse Külli Taro Eesti ...

Teine RegPol2 seminar Leipzig, Saksamaal

26.-30. oktoobrini 2015 toimus Leipzigis RegPol konsortsiumi järjekordne doktorikool, kus arutati teemasid, mis seonduvad projekti täitmise korraldusega ja ääremaastumise alaste teemade teadusliku uurimisega, sh projektis osalejate doktoritöödega eri riikides. Kokkusaamisel viidi läbi mitmeid ettekandekoosolekuid, ...

Kohaliku omavalitsuse arengukava koolitus

22. oktoobril 2015 toimus Geomedia koolitus Sotsiaalkindlustusameti töötajatele, kes tegelevad lastekaitse alase töö nõustamisega kohalikes omavalitsustes. 2016. aastal jõustuva lastekaitseseaduse muudatustega seadustatakse, et lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine ...

Ühinemiskogemuste konverents

Märjamaal toimus 20. oktoobril Rahandusministeeriumi poolt korraldatud konverents, mille teema keskendus ühinemise senistele kogemustele ja sellega seotud õppetundide arutelule ning nendest õppimisele kavandatava omavalitsusreformi läbiviimisel. Ettekannetega esinesid omavalitsusüksuste ametnikud ja ...

Sangastes arutati ühinemisvõimalusi

8. oktoobril 2015 toimus kodanikualgatusena Sangaste, Puka, Palupera ja Õru vallavolikogude esindajate ühine arutelu omavalitsuste ühinemise teemal. Arutati piirkonnas maavalla moodustamise ideed ja haldusreformiga kaasnevaid võimalikke muutusi kohalikul tasandil. Koosolekut modereeris Geomedia konsultant Rivo ...