5 4 3 1 2

Arvamusfestival 2015

Rahvastiku vähenemine, vananemine, väljaränne ja koondumine linnadesse on kahtlemata Eesti jaoks kriitilise tähtsusega protsessid. Ent kas see tähendab ilmtingimata riigi hääbumist? Kas vähem inimesi on üleüldse probleem? Kas on midagi võimalik teha, et ...

Omavalitsuste ühinemisarutelu Valgamaal

Valgamaal on ühinemisläbirääkimisi alustanud neli kohalikku omavalitsust: Helme vald, Hummuli vald, Põdrala vald, Tõrva linn. Sellise otsusega liiguvad neli omavalitsust ühist mulgi identiteeti kandva omavalitsusüksuse moodustamise suunas. Helme kihelkonna ajalooline vundament annab selleks head ...

Omavalitsuste teenistujate tööalased kompetentsid

Kohalike omavalitsuste teenistujate koolituse korraldamiseks puudub Eestis keskne institutsioon ja koolitusi mõjutab enim turupõhine mudel. Trendid näitavad, et täiendkoolituse vedavateks jõududeks on ennekõike muutuvad nõudmised erialasele tööle, tehnoloogia areng ja võrgustikupõhise meeskondliku toimimise kasv. ...

Jõgeva valla arendusseminar

Jõgeva valla arengukava koostamise raames toimus 16. juunil 2015 Jõgeva vallavalitsuses kolmas arengualane seminar. Kui varasematel seminaridel keskenduti omavalitsusüksuse olukorrale hinnangu andmisele, muutmisvajaduste ja nende elluviimiseks tegevussuundade määratlemisele ning tegevuste prioritiseerimisele, siis seekordsel seminaril ...

Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemiskõnelused

9. juunil 2015 tegi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ühinemisteemalise ettekande Põltsamaa linnavolikogus. Teemaks „Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemine: kuidas edasi?“ Tegemist on osaga konsultatsioonitööst, mida rahastab Siseministeerium kohalike omavalitsuste vabatahtlike ühinemiste raames. Järgmise ...

Reporteritund

2. juuni Reporteritunni saates arutleti teemal „Soovitused kohalikele omavalitsustele“. Arutelul räägiti Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest seoses kohalike omavalitsustega. Mis paneks kohalikud omavalitsused enam elama? Stuudios on Katrin Höövelson Euroopa Komisjoni Eesti esindusest, Siim-Valmar Kiisler, ...

Järvamaa omavalitsused arutasid ühinemist

Paide linnavolikogu tegi märtsis kõikidele Järvamaa valdadele ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. 1. juunil 2015 toimus Paide raekojas Paide linna ühinemisettepanekule vastanud Järvamaa omavalitsuste koostöönõupidamine. Järvamaa ühinemisläbirääkimistest on otsustanud kõrvale jääda vaid Türi vald ...

Keila linna ja Keila valla koolivõrgu analüüs

Eesti elukestva õppe strateegias 2014-2020 seatakse eesmärgiks tugeva kodulähedase põhihariduse ning kvaliteetse ja valikurohke gümnaasiumihariduse kättesaadavuse tagamine. Rahvastiku arengust tulenevalt ei ole tänane koolivõrk vajadustega kooskõlas. Selline hinnang näitab vajadust koolivõrgu ümberkujundamiseks. Käesolevas töös ...

Tartu rahvastik 2035

Geomedia ja Tartu Ülikooli koostööna valmis Tartu linna rahvastikuprognoos aastani 2035. Tulemuste avalik esitlus toimus 27. mail 2015 Tartus, Raekoja plats 12. Sellel tegid ettekande Tiit Tammaru ja Rivo Noorkõiv. Prognoos on koostatud ...

Haldusreformi ettevalmistamise ekspertkomisjon

Riigihalduse minister Arto Aas moodustas ekspertkomisjoni, kes hakkab nõustama kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamist. Komisjoni ülesandeks on esitada valitsuskomisjonile ettepanekuid, soovitusi ja hinnanguid kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks ning reformi seaduse eelnõu ja teiste vajalike seadusemuudatuste ...