Uudised

Lääne-Virumaa tööstuse uuring

Lääne-Virumaa majandusarengu ettepanekute tegemiseks viib OÜ Geomedia läbi maakonnas uuringut “Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks”. Töö käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Milline on Lääne-Virumaa arengupotentsiaal tööstuse arendamiseks ...

Koostöö Läti Ülikooliga

Lätis Riia Ülikooli Geograafia kateedri eestvedamisel toimus kolme Balti riigi esindajate seminar, mis keskendus riikide ruumilisele sotsiaal-majanduslikule polariseerumisele ja ääremaastumisele, nende põhjustele ja sellest väljatulemise poliitikatele nendes riikides. Tõdeti, et ...

Regionaalpoliitika koolitus

Geomedia viis läbi regionaalpoliitika alase koolituse riigiametnikele, mille keskmes olid Euroopa riikide praktikad regionaalpoliitika käsitlustest ja meetmetest. Ühtlasi analüüsiti Eesti regionaalarengu tasakaalustamatust ja selle põhjusi ning võimalusi senistest rajasõltuvustest väljumiseks.

Projekt EPICAH

Projekti EPICAH raames toimus Valgas 6. juunil 2019 seminar, mis käsitles piiriülest koostööd. Eesmärgiks oli tutvustada Eesti-Läti programmi tulemusi, parimaid projektide praktikaid ning arutada valdkonda toetavate uute meetmete üle. EPICAH keskendub loodus- ja kultuuripärandi ...

Esimene sammas on kindel, kuid väikesevõitu

Posimehes ilmus Rivo Noorkõivu artikkel, mis käsitleb vanaduspensioni saajate regionaalset mõõdet. Kahetsusväärselt on pensioni esimese sambaga seonduv jäänud tagaplaanile.Eestis on vanaduspensioni saajaid 293506 ja keskmine vanaduspension 490,16 eurot. Kohalike omavalitsuste lõikes on keskmine vanaduspension ...

Ühe Päeva Ülikool

Ühe Päeva Ülikooli õppepäev toimus 24. aprillil 2019 Järvakandi Kultuurihallis. Teemaks „Eesti maaelu tõde ja õigus“. Ettekannetes keskenduti Eesti arengu erinevatele aspektidele, sh riigireformiga jätkamisele, majanduse, keskkonna ja kultuuri tähtsusele toimuvas. Ettekandjad Raivo Vare, ...

Kuusalu valla rahvastikuprognoos

OÜ Geomedia koostas Kuusalu Vallavalitsuse tellimusel rahvastikuprognoosi aastani 2040. Selle käigus analüüsiti viimase 10 aasta rahvastikuarenguid vallas ja koostati neli tulevikustsenaariumi: baasstsenaarium, stabiilne stsenaarium, optimistlik stsenaarium ja tõenäoline stsenaarium. Noorte arv vanuses 0-14 jääb ...

Artikkel haldusreformi protsessist

Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatu 44. köites ilmus Rivo Noorkõivu artikkel “Eesti halduskorralduse muutus: haldusreform 2017″. Lugeja saab lühiülevaate artiklite kogumikust “Haldusreform 2017″, mis ilmus Rahandusministeeriumi eestvedamisel. Ühtlasi annab autor ülevaate haldusreformi läbiviimise olulisematest etappidest ...

Teenuse osutamise mõõtmine kohalikus omavalitsuses

Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi poolt väljaantavas ajakirjas Sotsiaaltöö nr 1/2019 ilmus Veiko Sepa ja Rivo Noorkõivu artikkel “Kuidas mõõta teenuste osutamise taset kohalikus omavalitsuses?” Autorid tutvustavad metoodikat kohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taseme ...

Elanike hoiakud Eesti-Läti piiriülese koostöö arengust

26. veebruaril 2019 tutvustati Valgas Europarlamendi saadiku Igor Gräzini tellimusel läbi viidud firma Saar Poll uuringut, millega selgitati Eesti-Läti riigipiiriga seotud alade elanikkonna hoiakud riikide koostööle. Ennekõike keskenduti küsitluses hoiakute selgitamisele, et mida arvatakse ...