Uudised

Artikkel haldusreformi kogemustest Eestis

Rahvusvahelise koostöö raames U-Lead partneritega Ukrainas ilmus OÜ Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel haldusreformi kogemustest Eestis „How Estonian’s reforms empowered local government“. Artikkel on kättesaadav ka ukraina keeles. Vt täpsemalt: ...

Kohalike omavalituste teenistujate koolitusvajadus

OÜ Geomedia osalusel töötati välja kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsimudel, mis hõlmas 11 valdkonda: arengu kavandamine, ettevõtluse arendamine, haridus, keskkond, kultuur, maakorraldus, majandus, noorsootöö, sotsiaaltöö, ruumiline planeerimine, teed ja transport. Töötajate ...

Haridusasutuste võrgu ajakohastamine Saaremaal

OÜ Geomedia konsulteerib uuringu „Saaremaa valla hariduse strateegia 2023–2045 eeluuring“ koostamist. Töö keskuse muudatuste hariduse korraldamine, mis arvestab tänast ja tulevast rahvastiku paiknemist, inimeste igapäevast liikumise dünaamikat ja aitaks tervikuna ...

Visiooniseminar Ida-Virumaal

19. märtsil 2021 toimus Ida-Virumaa visiooniseminar. Ettekande ”Ida-Virumaa tulevikupilt: kiirendus sirgel või pööre kurvi?“ esitas OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Järgnes arutelu teemarühmades, mille eesmärgiks oli kehtivas Ida-Viru maakonna arengustrateegias sõnastatud visiooni täpsustamine. Koguti ...

Omavalitsuste panustamine ettevõtluskeskkonda

Postimehes ilmus artikkel „Omavalitsused vajavad motivatsiooni ettevõtluskeskkonda panustada”. Selles käsitleti viimastel aastakümnetel regionaalpoliitilistes aruteludes olulisele kohale tõusnud kohapõhise (place-based) lähenemise kontseptsiooni alternatiivina sektoripõhisele „ülalt alla“ juhitud asukohaneutraalsele arengukäsitlusele. Oluline on ...

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitus

OÜ Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv osales lektorina kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammis, mis toimus 18. veebruaril 2021. Koos Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raavega käsitleti haridusvaldkonna arengukava koostamise teoreetilisi ja ...

Teenustasemete hindamise ajakohastamine

Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv osaleb kohalike omavalitsuste teenustasemete hindamise (tulemused on kuvatud rakenduses „Minuomavalitsus“) nõukoja töös, kelle eesmärk on suunata omavalitsuste teenustasemete hindamise põhimõtteid, toetada nõuga rakenduse eesmärkide saavutamist ...

Espon järvede projektis osalemine

OÜ Geomedia osaleb ESPON LAKES projektis, mille sisuks on Euroopa suurte järvede ruumilise arengu ja integreeritud arenguvõimaluste territoriaalne analüüs. Järvede valikusse on võetud ka Peipsi järv, mille kohta viiakse läbi ...

Esitlus HOL-i volikogus

OÜ Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv esines Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus, mis toimus 17. veebruaril 2021. Teemaks oli uuringu “Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest” tulemuste tutvustamine ja teiste ...

Kohalike omavalitsuste elukoha registreerimise kampaaniate mõju

RITA töö „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“ raames viis Geomedia läbi analüüsi, et selgitades kohalike omavalitsuste elukoha registreerimise kampaaniate mõju elanike sisserändele. Laiemalt – mõjutada demograafilist olukorda linnas või vallas. ...