Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Viimsi vald koostab uut arengukava

Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös uuendatakse Viimsi valla arengukava. Töö eesmärk on kehtiv arengukava muuta kompaktsemaks, erinevaid valdkondi integreerivaks ja luua dokumenti analüütiline seire osa. Valla olukorra valdkondlikust analüüsist selekteeritakse põhiteksti olulisem ja sidustatakse arengukava senisest enam valla finantsjuhtimisega, mille osaks on valla pikaajaline eelarvestrateegia. Kokkuvõttes, suurendatakse arengukava tähtsust strateegilise...
Geomedia logo

Liikumise Kodukant mentorite koolitus

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales koolitajana Eesti Külaliikumise Kodukant mentorite koolitusprojektis "Ärgake, külad!". Koolitusel arutleti Eesti regionaalarengu üle ja otsiti võimalusi kogukondade võimekuse suurendamiseks, et osaleda tulemuslikult kohaliku arengu juhtimises. Analüüsiti ka külavanemate rolli riigi mitmetasandilise valitsemise süsteemis.
Geomedia logo

Eesti koolivõrk 2020

19. juunil 2014 avaldati Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud mõttekoja Praxis analüüs, mis prognoosib muutusi Eesti koolivõrgus aasta 2020 perspektiivis. Analüüsis tõdetakse, et suurimad muutused peaks Eesti koolivõrgus kuue aasta perspektiivis toimuma gümnaasiumiastmete ümberkorraldamisel. Põhikoolide arvu vähendamise vajadust prognoositakse pea kõigis Eesti maakondades, kõige vähem puudutavad muudatuste vajadused saari ja Tartumaad. Kõige...
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste teenistujate koolitusvajadus

Kohalike omavalitsuste teenistuses hinnatakse olevat veidi üle 5 000 ametniku. Töö eesmärk on analüüsida, kui kriitiline ja millises mahus on kohalike omavalitsuste teenistujatel vajadus töö- ja ametikoha sisust tuleneva erialase täiendkoolituse järgi, lähtudes seejuures teenistuskoha nõudmistest ja teenistuja hariduslikust ettevalmistusest. Töö läbiviimisel kasutatakse kompetentsipõhist hindamismetoodikat, mis koostatakse kolmes valdkonnas: haridus,...
Geomedia logo

Mõttekojad Tartu tuleviku üle

Strateegia Tartu 2030 uuendamise raames toimuvad Geomedia eestvedamisel koostöös Tartu Linnavalitsusega mõttekojad, mille sisuks on arutelud Tartu tuleviku üle. Tänaseks on toimunud mõttevahetused Tartu kui pealinnast väljapoole jääva asustushierarhias teisese linna positsiooni ja rolli üle. Samuti arutati kõrghariduse, kultuurivaldkonna ja ettevõtluse tugistruktuuride teemasid. Keskne küsimus, et kuidas ülikoolilinna potentsiaali jõuliselt...
Geomedia logo

Kohtumine Noored Kooli liikmeskonnaga

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv kohtus Sihtasutus Noored Kooli liikmeskonnaga. Teemaks Eesti halduskorraldus ja regionaalareng. Koosarutleti Eesti tulevikutrendide üle ning vaeti riigi juhtimise tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise erinevaid tahke. Kesksel kohal oli riigi juhtimises kohaliku omavalitsuse põhimõtte tugevdamine. Sihtasutus Noored Kooli tegutseb 2006. aastast ja liikmete visiooniks on, et iga laps Eestis...
Geomedia logo

Siseministeerium nõustab ühinemissooviga omavalitsusi

Siseministeerium toetab Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 2014. aastal nõustamismeeskondadega omavalitsusi, kes kavandavad ühinemist. Eelkõige soovitakse pakkuda omavalitsustele tuge ühinemise ettevalmistamiseks, läbirääkimiste pidamiseks, avaliku arvamuse väljaselgitamiseks jms, et ühinemine oleks läbi viidud parimal võimalikul tasemel. Eksperdid nõustavad ka näiteks uue omavalitsuse juhtimis- ja teenuse osutamise struktuuride ning õigusaktide ühildamise juriidilistes küsimustes. Ühinemiskonsultantide...
Geomedia logo

Kalanduspiirkondade areng

Põllumajandusministeeriumi tellimusel viis Ernst & Young Baltic AS läbi uuringu „Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna-ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule“. Töö sisuks on anda hinnang Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ rakendamisele. Kalandusega seotud piirkonnad Eestis võib jagada kaheks: mereäärsed ja siseveekogude äärsed piirkonnad. Mereäärsed...
Geomedia logo

Tartu 2030 uuendamine

Tartu 2030 on linna juhtimise strateegiline alusdokument, ehitamaks praegustele ja tulevastele tartlastele sihikindlalt paremat tulevikku. Kaalutletud targad valikud aitavad ühiskonna muutustega toime tulla ja edasi liikuda lähtudes põhimõttest teha õigeid asju õiges järjekorras ja õigel ajal. Tartu 2030 kinnitati linnavolikogus 2006. aastal ja esmakordselt kaasajastati dokument 2010. aastal. Seekord vaadatakse Tartu...
Geomedia logo

Linnade ja valdade päevad 2014

Kohalike omavalitsuste iga-aastane suurüritus toimus 26.-27. märtsil 2014. Seekord oli tegemist linnade ja valdade päevade 10. juubelisündmusega. Toimus arvukalt seminare, teematutvustusi ja arutelusid, mis hõlmasid väga erinevaid valdkondi. Kohalike omavalitsuste töötajatel oli hea võimalus kohtuda riigiasutuste ametnike ja poliitikutega, saada teavet oma kolleegidelt ning kuulata asjatundjate tegemisi. Geomedia esindaja modereeris...