Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Toimus Tartumaa arengustrateegia 2030 uuendamise seminar

23. märtsil 2012 toimus Tartumaa arengustrateegia 2030 uuendamise seminar, millel osalesid maakonna omavalitsuste, arendusorganistsioonide, riigiasutuste, vabasektori ja ettevõtjate esindajad, samuti Tartu maakonnast valitud Riigikogu liikmed. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja analüütik Veiko Sepp tutvustasid strateegia esimest tööversiooni: mida taotletakse, missugune on arendustegevuse taustsüsteem ja kuhu on jõutud, millele Tartumaal tuleks...
Geomedia logo

Veiko Sepp esines Pärnumaa Omavalitsuste Liidu koolituspäeval

Geomedia analüütik Veiko Sepp esines 15.03.2012 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu koolituspäevadel ettekandega linnaliste keskuste tähtsusest maapiirkondadele ning üldistest regionaalpoliitika väljakutsetest Eestis.
Geomedia logo

Konverents Oslos

Oslos toimus 14.-15. märtsil 2012 konverents “Põhjamaad ja Balti regioon Euroopa arengu ja poliitika kontekstis“, millel Geomediast esines ettekandega Rivo Noorkõiv, kes tutvustas arenguid Eesti kohalikes omavalitsustes ja nende ees seisvaid väljakutseid. Ettekandja esitas ka lühiülevaate kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse mõõtmise metoodikast ja tulemustest. Konverentsi korraldasid Regional Science Association Nordic, ESPON...
Geomedia logo

Kokkusaamine Siseministeeriumis

Siseministeerium korraldas 6. märtsil 2012 riigiasutuste töötajatele kokkusaamise, mille sisuks oli arutelu sotsiaalse infrastruktuuri ja regionaalstatistika teemadel. Kokkusaamise avas Siseministeeriumi REGO osakonna juhataja Priidu Ristkok. Ettekandega esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes tutvustas maakondade sotsiaalse infrastruktuuri planeeringute indikaatorite arenguid ja teemaplaneeringu võimalikke edasiarendusi „Eesti 2030+“ valguses. Regionaalstatistika kogumis- ja esitlusvõimaluste uuendustest...
Geomedia logo

KIK investeeringute uuring

Geomedia koostas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus tellimusel riikliku keskkonnaprogrammi ja EL struktuuripoliitika vahenditest toetatud keskkonnaprojektide analüüsi. Projektid hõlmavad perioodi 2004-2011. Analüüs keskendub keskkonnaprojektide toetuspoliitika regionaalsele dimensioonile ja kirjeldab KIKi poolt toetatud projektide maakondliku jaotuse tasakaalustatust ning jaotust KOV-üksuste tüüpide lõikes. Tööde läbiviimist juhtis Karin-Liis Haljaste.
Geomedia logo

Valmis Eesti sotsiaalse infrastruktuuri teemaline töö

Geomedia koostas Siseministeeriumi tellimusel töö „Eesti kantide rahvastik ning sotsiaalse infrastruktuuri teenused. Maakondade sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringutega seonduv analüüs ja ettepanekud üleriigilisse planeeringusse Eesti 2030+“. Analüüsiti rahvastiku alaseid muutusi ja haridusteenuste (lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium (vastava kooliastme olemasolu), kutsekool, huvikool), KOV halduse (linnavalitsus, vallavalitsus või teeninduspunkt), tervishoiu- ja sotsiaalteenuste (perearst, apteek, päevakeskused), vaba...
Geomedia logo

Geomedia ja Praxis teevad koostööd

Geomedia ja Praxis teevad koostööd, mille ülesandeks on iseloomustada valitud valdkondades avalike teenuste kättesaadavust ja sisu. Töö tulemusena esitatakse analüütiline väljund ja seda on kavas arutada erinevate huvitatud osapooltega. Töö viiakse läbi 2012. aastal ja rahastajaks on Open Society Foundations. Geomedia poolt koordineerib tööde läbiviimist Kertu Vuks.
Geomedia logo

Otepää piirkonna uuring

Geomedia koostab Otepää piirkonna - Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste valla- avalike teenuste kaardistamist. Töö on osa tegevustest, mis on suunatud piirkonna kohalike omavalitsuse üksuste koostöö võimestamisele. Vt: http://www.valgamaalane.ee/697012/neli-valda-tihendavad-koostood/
Geomedia logo

Konverents Tallinna Ülikoolis

18. jaanuaril 2012 toimus Tallinna Ülikoolis konverents „Riigi, ülikoolide ja kohalike omavalitsuste partnerlus Eesti efektiivsemaks kaasamiseks Euroopa Liidu Läänemere strateegiasse“. Konverentsil esines Geomedia poolt Rivo Noorkõiv, kes rääkis oma organisatsiooni kogemustest koostööst Läänemere partneritega.
Geomedia logo

Valmis Maaelu arengu aruanne

Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituudi ja Geomedia koostööna valminud „Maaelu arengu aruanne 2011“ oli Riigikogus 12.01.2012 arutlusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena.  Arutelu on algatatud Riigikogu maaelukomisjoni ettepanekul. Põhiettekannetega esinesid Eesti Maaülikoolist professor Rando Värnik, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva. Vt ka: Maaelu arengu aruanne 2011 "Kõva: maaelu vajab...