Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Omavalitsuste tuleviku teemaline arutelu Hummulis

Valgamaal Hummulis toimus 12.01.2012 Hummuli vallavalitsuse eestvedamisel arutelu „Hummuli vald ja Eesti omavalitsuste tulevik“, milles ettekande tegi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.   Vt. http://www.valgamaalane.ee/710376/juhtkiri-reformida-voi-mitte/ http://www.valgamaalane.ee/710490/laupaevase-valgamaalase-pabervaljaande-tutvustus/
Geomedia logo

Haldus-territoriaalne reform Kõrgõstanis

Peale mitmete revolutsiooniliste üleelamiste (Tulbirevolutsioon 2005, President Bakijevi kukutamine 2010, Presidendi valimised 2011) on Kirgiisi Vabariigi Valitsus võtnud suuna haldus-territoriaalse reformi läbiviimisele riigis. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv käis IRI kutsel riigi pealinnas Biškekis oludega tutvumas. Kohtumistel valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikega ning reformi ettevalmistava töögrupi liikmetega keskenduti ümberkorralduste sisule. Arutelude...
Geomedia logo

Eesti 2030+

Geomedia osaleb sisendi andmises üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koostamisse, mida korraldab Siseministeeriumi planeeringute osakond. Keskse tähelepanu all on maakonnaplaneeringute sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringute kandipõhise lähenemise analüüs: rahvastiku areng ja avalike teenuste paiknemine. Eesmärgiks on anda planeeringusse sisend teenuste osutamise toimepiirkondade põhise lähenemise käsitlusse.
Geomedia logo

Toimus maaeluvõrgustiku LEADER infopäev

6.-7. detsembril 2011 toimus Jänedal maaeluvõrgustiku LEADER infopäev. Geomedia analüütik Veiko Sepp tutvustas üritusel  Põllumajandusministeeriumi tellimusel valminud analüüsi „Kohalike tegevusgruppide strateegiate põhine visioon Eesti maaelu arengust. LEADER meetme rakendamine kohalike tegevusgruppide poolt“.
Geomedia logo

Halduskorralduse seminar Hiiumaal

Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ja Hiiu Maavalitsuse koostöös toimus 15. detsembril 2011 Hiiumaa kohalike omavalitsuste halduskorralduse seminar.  Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv arutles kohalike omavalitsuse võimekuse, regionaalarengu ja  kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö võimestamise üle. Ettekanne sisaldas ka analüütilisi materjale Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Kärdla ja Pühalepa valdade kohta.   Vt lisaks: http://hiiunadal.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=4&artid=1967&sec=0 http://hiiunadal.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=1987&sec=0&term=rivo...
Geomedia logo

TAI konverents

8. detsembril 2011 toimus Tervise Arengu Instituudi korraldusel konverents "Tervis ja heaolu kohalikul tasandil - jätkusuutliku arengu võti?". Sellel esitas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ettekande "Rahvatervis – omaosalus ja solidaarsus", milles markeeriti rahvatervise väljakutseid Eesti rahvastiku ja regionaalarengu muutustes. Kokkusaamisel tutvustati kohalike omavalitsuste praktikaid terviseprofiilide koostamisel ja rakendamisel. Samuti  tervisekäitumise...
Geomedia logo

Tartumaa arengustrateegia uuendamine

Geomedia sõlmis Tartu Maavalitsusega lepingu Tartumaa arengustrateegia uuendamiseks. Selle käigus ajakohastatakse Tartumaa strateegiline koostööplatvorm, et võimestada maakonna arengut läbi sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja keskkondliku tegevuse. Töösse kaasatakse erinevad huvirühmad riiklikul ja kohalikul tasandil, samuti riigiasutused, erasektor ja kodanikuühendused.
Geomedia logo

Kõue valla arengukava koostamise konsulteerimine

Geomedia konsulteerib Kõue valla arengukava koostamist. Viiakse läbi kohaliku omavalitsuse analüüs, luuakse omavalitsusüksusest võimalik tulevikupilt ja lahendused soovitu elluviimiseks. Samuti teostatakse Kõue valla eelarveanalüüs, et luua finantsstrateegia lähiaastateks. Arengukava koostamise käigus toimuvad avalikud arutelud ja soovitakse võimestada kohalikku kogukonda.
Geomedia logo

Visiit Soome

Soomes on kavandamisel riigiülene kohalike omavalitsuste struktuurireform. Selle sisuks on majanduslikult tugevate ja kvaliteetseid avalikke teenuseid pakkuvate kohalike omavalitsuste kujundamine. Selle saavutamise üheks kriteeriumiks on avalike teenuste osutamise kandmine tööjõuareaalidel põhinevatele omavalitsusüksustele. Siseministeeriumi delegatsiooni koosseisus, kelle huviks oli reformi läbiviimise käiguga tutvumine, osales Geomedia poolt Rivo Noorkõiv. Töised kohtumised toimusid...
Geomedia logo

Koolituspäevad Otepää piirkonna kohalikele omavalitsustele

Geomedia viis läbi kaks koolituspäeva Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste (Otepää, Palupera, Puka, Sangaste vallad) juhtidele, ametnikele ja vallavolikogude liikmetele. Koolitajad Rivo Noorkõiv ja Karin-Liis Haljaste keskendusid esitlustes ja aruteludes strateegilisele kavandamisele, avalike teenuste osutamisele ja nende rahastamisele ning kohalike omavalitsuste koostöömudelitele.