Kohalike omavalitsuse juhtimise alane koolitus Piirissaares

Viimsi Vallavalitsuse ja Geomedia koostöös toimus 16. juunil 2011 kohaliku omavalitsuse juhtimise alane koolitus Piirissaares. Arutati kohaliku omavalitsuse arengu aktuaalsetel teemadel ning pädevusi strateegiliste juhtimisotsuste tegemisel. Piirissaare vallavanem Siim Avi ...

Koolitus Raplas

Rapla Maavalitsuse ja Geomedia koostöös toimus 15. juunil 2011 koolitus, mis käsitles Rapla maakonna arengukava koostamise teoreetilisi ja praktilisi teemasid. Geomedia koolitaja Rivo Noorkõiv tutvustas maakonna arengukava võimalikku kohta riigi ...

Geomedia hakkab koostama Viimsi valla rahvastikuprognoosi

Geomedia koostab Viimsi valla rahvastikuprognoosi aastani 2025. Käsitletakse sündimust, suremust ja rännet. Rahvastikutrendide võimalikku arengut analüüsitakse Tallinna valglinnastumise, valla kinnisvaraturu ja pendelrände arengute kontekstis Tallinna linnastus. Rahvastikuprognoos esitatakse kolme stsenaariumi ...

Toimus koolitus Eesti Külaliikumine Kodukant koolitajatele

Geomedia viis 13. juunil 2011 läbi koolituse Eesti Külaliikumine Kodukant koolitajatele, mille sisuks oli kodanikualgatused, maaelu arengu kavandamine ja selle tulemuslikkuse tõstmine. Arutati arengukava koostamise protsessi, arengukava sisukaarti ja soovitu ...

Valmis Tartu linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava

Geomedia esitas tellijale Tartu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2011-2025. Dokumendis keskendutakse ÜVK tehnilistele, majanduslikele ja organisatoorsetele lahendustele.  Oluline on tagada tartlastele kaasaegne kvaliteetne veekäitlus, tõsta selle töökindlust ...

Geomedia korraldab riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö teemalisi koolitusi

Geomedia võitis Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi riigihanke koolituste “Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö“ läbiviimiseks, mille eesmärk on riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö, senisest toimivam avaliku halduse korraldus ja kvaliteetsed avalikud teenused. ...

Valmis Põhja-Tallinna arengukava

Põhja-Tallinna Valitsuse ja Geomedia koostöös koostati Põhja-Tallinna arengukava. Töö käigus ajakohastati linnaosa olukorra analüüs, sõnastati soovitud tulevikupilt ja arengusuunad. Linnaosa tulevikupildist, arengusuundadest ning Tallinna linna arengu peaeesmärkidest lähtuvalt püstitati Põhja-Tallinna arendustegevuse eesmärgid ja koostati tegevuskava aastateks 2011-2015. Arengukava ...

Ajakohastati Aegviidu valla arengukava

Aegviidu vallavalitsuse ja Geomedia koostöös ajakohastati kehtiv Aegviidu valla arengukava. Töö käigus uuendati valla olukorra analüüs, kujundati valla tulevikupilt aastaks 2021 ja seati eesmärgid arendustegevuse läbiviimiseks 2011-2015. Samuti analüüsiti vallaeelarve ...

Hakatakse koostama Elva puhkepiirkonna strateegiat

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse ja Geomedia eestvedamisel toimub Elva puhkepiirkonna strateegia koostamine. Töösse on kaasatud avaliku, era- ja mittetulundussektori esindajad. Seminaridel võeti vaatluse alla piirkonna turismi- ja puhkepotentsiaal ja selle kasutamine ning ...

Keila valla arengukava ajakohastamine

Geomedia osaleb Keila valla arengukava ajakohastamise protsessis. Avalike arutelude käigus kogutakse ideid valla arendustegevuse tõhustamiseks. Samuti antakse hinnang valla arengutasemele ja püstitatakse eesmärgid arendustegevuse läbiviimiseks lähiaastatel. Koostatakse tegevuskava koos hinnangulise ...