• Külavanemate roll kohaliku kogukonna arengus ja selle dünaamika
 • Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023
 • Viimsi valla haridusvalkonna statistiline ülevaade
 • Läänemaa kohalike omavalitsuste finantsanalüüs
 • Saue linnavalitsuse juhtimisstruktuuri analüüs
 • Tartu rahvastikuprognoos aastani 2035
 • Viljandi linna ja Viljandi valla finantsanalüüs
 • Kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate kompetentside kaardistamine ja koolitusvajaduse hindamise analüüs
 • Kohalike omavalitsuste poolt maa-apteegi teenuste kättesaadavuse toetamine
 • Kohalike omavalitsuste vabatahtlikud initsiatiivid ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunal
 • Rahvastiku võimalikud arengutrendid 2012-2030
 • Ekspertarvamus majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringute ja nende KSH koostamisel
 • Jõgeva linna ja Jõgeva valla omavalitsusüksuste ühinemise või muu haldusintegratsioonivormi rakendamise mõju uuring
 • Leader tegevuspiirkondade projektide hindamine
 • Kalanduspiirkondad säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule
 • Avalike teenuste kättesaadavuse ja sisu analüüs (koos Praxisega)
 • Eesti kantide rahvastik ning sotsiaalse infrastruktuuri teenused. Maakondade sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringutega seonduv analüüs ja ettepanekud üleriigilisse planeeringusse Eesti 2030+
 • Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni eesmärkide mõju hindamise ja saavutamise indikaatorid
 • Ettevõtluse mõjud ja võimalused valglinnastumise piirkondades Harku, Saue, Saku ja Kiili valla geograafilisel territooriumil. Strateegiliste lähtekohtade väljatöötamine. Lõpparuanne
 • Ettevõtte ühiskondliku vastutuse sõnastik (tähestikulises järjekorras)
 • Geoinfo ja ruumiandmete kasutamine Saue vallavalitsuses
 • Harjumaa linnade ja valdade rahvastikuprognoos 2006-2020
 • Ida-Viru sotsiaalne infrastruktuur. Analüüs
 • Ida-Virumaa linnaregioonide valmisolek vene õppekeelega üldhariduskoolide gümnaasiumiastme üleminekuks eesti-keelsele aineõppele. Eesti haridussüsteemi, Ida-Virumaa linnaregioonide kohaliku omavalitsuse üksuste ning munitsipaalkoolide olukorra ja kavandatud poliitikate analüütilised kirjeldused
 • Jõhvi valla eelarve prognoos 2009-2013
 • Jõhvi valla ettevõtlus 2002-2006. Analüütiline ülevaade
 • Jõhvi valla rahvastikuprognoos 2007-2025
 • Kavandatava kodutute varjupaiga asukoha valik ja võimalik mõju hinnang (Paljassaare tee 35 näitel)
 • Keila linna haldusintegratsiooni vajaduse ja võimalike tulemuste hindamine
 • Kesk-Pepisi sadama tasuvus- ja teostatavusanalüüs. Raport
 • Kodanikuühiskonna indikaatorite süsteem
 • Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava “Eesti Lõimumiskava 2008-2013″ tegevuste elluviimisel
 • Kohalike tegevusgruppide strateegiate põhine visioon Eesti maaelu arengust
 • Kohaliku omavalitsuse üksuste ametnike pikaajalise koolitusvajaduse uuring
 • LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele strateegiate ja tegevuskavade eksperthinnanguid
 • Linna ja valla arengukavade integratsioonialaste meetmete analüüs
 • Lõuna-Eesti institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine ja SA Lõuna-Eesti Turism haldussuutlikkuse suurendamine
 • Maidla valla finantsprognoos
 • Muutused nõukogudeaegsetes suvilapiirkonades
 • Narva linna arengukava konsulteerimine: tegevuskava vorm, tegevuskava koostamise organisatsioon ja põhimõtted ning arengukava elluviimise seire
 • Paikkonna tervisemõjurite uuringu valim
 • Pensioniea tõstmise mõjud Tallinna linnale. Analüüs ja hinnangud
 • “Pealinnaregiooni koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine” infokogumik
 • Põltsamaa linna finantsprognoos
 • Pärnu ettevõtlusinkubaator. Uuringu kokkuvõte ja põhiseisukohad
 • Pärnu maakonna kohalike omavalitsuste eelarve ja omafinantseerimise võrdlev analüüs
 • Rae valla arengukava elluviimist mõjutavad riskid ja nende maandamise meetmed
 • Rae valla ettevõtluse ülevaade 2002-2005
 • Rae valla finantsprognoos
 • Rae valla rahvastikuprognoos 2007-2025
 • Regionaalsete kompetentsivõrgustike ja tööstusparkide arendamise meetme ettevalmistus
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendusel riikliku keskkonnaprogrammi ja Euroopa Liidu struktuurpoliitika vahenditest teostatud keskkonnaprojektide analüüs
 • STRATEEG- Helsingi ja Tallinna metropoliregioonide arendamine
 • Tallinna linna rahvastikuprognoosi aastani 2030
 • Tallinna linna, Harju-ja Rapla maakonna arengudokumentide võrdlev analüüs
 • Uuringu ja analüüsi koostamine Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ja Eesti omavalitsuste koostöökogemustest
 • Viimsi valla ettevõtluse ülevaade 2002-2005
 • Viimsi valla rahvastikuprognoos 2030
 • Ühtse Otepää koostööpiirkonna loomine: omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste osutamine
Küsitlused
 • Maa-apteeki omavate kohalike omavalitsuse juhtide küsitlus
 • Maa-apteekide kasumlikkuse ja majandusliku toimetuleku küsitlus
 • Rae valla üldhariduskoolide õpilaste küsitlus
 • Tartu Suvekülastaja 2010
 • Viimsi valla elukeskkonna uuring
 • Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring. Raport
 • Elva puhkepiirkond ja selle külastatavus. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus eile, täna ja homme
 • Viimsi valla elukeskkonna uuring 2005,2009
 • Koolitusfirmade/koolitajate uuring. Aruanne