Firmast.

Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia on asutatud 1998. aastal ja kuulub Eesti erakapitalile. Meid ühendavad loovus, pühendumus ja tulemustele orienteeritus, mida toetab meeskonnavaim ja positiivne ellusuhtumine. Oma töös lähtume põhimõttest, et kõik osapooled võidavad. Keskendume oma kompetentsi rakendamisel tellija/koostööpartneri vajaduste lahendamisele.

 Ettevõtte tegevusaja jooksul oleme saavutanud usaldusväärse partneri maine, olles koostööpartneriks avalikule-, era- ja mittetulundussektorile. Meie töö põhivaldkondadeks on strateegiline arendustegevus ja planeerimine, teadusuuringud, koolitus ja projektide koostamine. Oleme konsulteerinud ja koostanud arengudokumente küla, kohaliku omavalitsuse, maakonna ja riigi tasandil, seda nii territoriaalse, teemavaldkonna kui organisatsiooni lõikes. Viinud läbi elanike ja organisatsioonide töötajate küsitlusi, fookusgruppe ja valdkondlikke süvaanalüüse. Oleme koostanud rahvastikuprognoose, viinud läbi teostatavus-tasuvusanalüüse ja poliitika mõjude hindamisi. Geomedia konsultantide poolt on koostatud hulgaliselt arendusprojekte ja projektitaotlusi kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja mittetulundusühendustele. Samuti on ettevõte osalenud kodumaiste ja rahvusvaheliste projektide elluviimisel, seda nii partnerina kui projektijuhina (Phare CBC, Interreg, ESPON, kohaliku omaalgatuse programm jt). Geomedia on osalenud Euroopa Liidu struktuurifondide meetmete programmeerimisel, viinud läbi projektide ja meetmete tulemuslikkuse ja mõju hindamisi. Oleme olnud konverentside promootorid ja modereerinud seminare ning konverentse nii kodu- kui välismaal.  Geomedia töötajad osalevad koolitajatena riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste juhtidele ning ametnikele mõeldud koolitustel. Oma tegevusaja jooksul oleme kujundanud koostöövõrgustiku, millesse on kaasatud oma ala parimad asjatundjad ja usaldusväärsed organisatsioonid.