Avalikule sektorile:

 1. Avaliku sektori erinevate haldustasandite arengu- ja sektorkavade koostamine:
  • Kohaliku omavalitsuse sotsiaal-majandusliku olukorra analüüs, linna-, vallaprofiili koostamine (ka eraldi tööna)
  • Kohaliku omavalitsuse arengueelduste analüüs (sh olukorra hinnang ja võimalikud arengustsenaariumid, võimalik ka eraldi tööna
  • Kohaliku omavalitsuse arengustrateegia väljatöötamine (sh tulevikuvisioon, arengumudel, eluvaldkondlikud strateegiad, võimalik eraldi tööna)
  • Kohaliku omavalitsuse tegevuskava väljatöötamine (sh omavalitsuse finantseerimisvõime analüüs)
  • Kohaliku omavalitsuse arengukava avalikustamiseks vajalike kokkuvõtete, infomaterjalide jt publikatsioonide koostamine
  • Kohaliku omavalitsuse arengukava ellurakendamise protsessi juhendamine, ellurakendamise edukuse regulaarne hindamine ja korrektuuride sisseviimine (võimalik ka püsiteenusena)
 • Piirkondlike ja regionaalsete arengukavade koostamine:
  • Omavalitsuste ühisarengukavade koostamine haldusterritoriaalse korralduse muutmise (omavalitsuste ühinemise) ettevalmistamiseks
  • Maakonna arengustrateegiate ja arengukavade koostamine
  • Piirkondlike ja regionaalsete temaatiliste ja sektoriaalsete arengukavade koostamine (turism, haridus, ettevõtlus jt)
 • Temaatiliste ja sektoriaalsete arengukavade koostamine:
  • Kohaliku omavalitsuse sektoriaalsete arengukavade koostamine (haridus, kultuur, sport, sotsiaalhoolekanne, turism, ettevõtlus jt)
 1. Avaliku sektori organisatsioonide arengustrateegiate ja -kavade koostamine
 1. Kohalike omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise (omavalitsuste ühinemise) ettevalmistamise juhendamine ja nõustamine

Erasektorile:

 1. Äriplaanide, finantsplaanide ja tasuvusuuringute koostamine
 2. Ettevõtluse ja tugistruktuuride arendamine
 3. Nõustamine juhtimise ja finantsarvestuse alal
 4. Teenindusstandardi koostamine