Tegevusalad.

UURINGUD:

Regionaaluuringud, temaatilised uuringud (metoodika, küsitluste koostamine, läbiviimine ja analüüs, esitlusmaterjalid).

Omame uuringute läbiviimiseks pikaajalisi teoreetilisi ja praktilisi kogemusi. Koostöös partneritega oleme viinud läbi küsitlusuuringuid ja fookusgruppe, et leida vastuseid küsimustele ettevõtluse, tootearengu, avaliku halduse, hariduse, teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

KONSULTATSIOON JA JUHENDAMINE:

Visiooni loomine, strateegia kavandamine, tulemuse hindamine, ja elluviimine ning muudatuse juhtimine. Aitame koostada omavalitsuste ning äriorganisatsioonide arengu- ja sektorkavasid, äri- ja finantsplaane ning rahataotlusi.

Meie töötajad omavad erialast väljaõpet ning on praktilise juhtimiskogemusega. Oma töötajate teadmisi ja oskusi kombineerides ning neid koolituselementidega rikastades oleme võimelised pakkuma edukaid lahendusi vastavalt klientide soovidele ja vajadustele, suurendama üksikisikute ja organisatsioonide personali saavutustahet ning edukust. Oma tugevuseks peame kindlasti ka süsteemset lähenemist.

KOOLITUS:

Geomedia koolitused on suunatud indiviidi ja organisatsiooni arengule ning personali pädevuse tõstmisele. Põhiliselt viime läbi firmasisest koolitust. Pakume konkreetse organisatsiooni jaoks koostatud kursusi, kus käsitletavad teemad on valitud lähtuvalt tellija vajadusest ja firma eripärast.

Meie koolitused aitavad kaasa koostöövõrgustike kujundamisele regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil. Oma töös kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud tööringluse (Jobrotation) kontseptsiooni. Geomedia kuulub EU-Jobrotation International Association tugisüsteemi ja omab koostööpartnereid Austrias, Hollandis, Kreekas, Norras, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Soomes, Suurbritannias, Taanis ja Ungaris.

PROJEKTIDE KOOSTAMINE JA JUHENDAMINE:

Juhendame ja modereerime projekte. On erinevate rahataotluste koostamise edukas kogemus PHARE, INTERREG-i, Struktuurifondide Projektide Ettevalmistamise Fondi (PPF) ja teistesse fondidesse.

Oleme koostanud projekte kohalikele omavalitsustele, äriorganisatsioonidele ja mittetulundusühingutele. Eelistatud valdkondadeks on regionaalareng, turism, ettevõtlus, inimkapital ja infrastruktuur. Senine kogemus näitab, et meie poolt kirjutatud projektide edukuse määr on olnud üle keskmise, PHARE rahastamistaotluste ja projektide puhul oleme saavutanud nõndanimetatud täistabamuse. Heade tulemuste saavutamist on kindlasti toetanud meie partnerite kompetentsus.