Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Koolitus riigiametnikele

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales TAIEX Public Observatory ekspertide koolitusmeeskonnas, kelle ülesandeks oli viia läbi avalike teenuste osutamise alane koolitus riigiametnikele Egiptuses. Rivo koolitus keskendus kohalike omavalitsuste poolt osutatavatele teenustele, nende korraldusele ja tulemuste mõõtmisele. Ühtlasi tutvustati avalike teenuste osutamise kogemusi Eestis.
Geomedia logo

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023-2027

OÜ Geomedia nõustas MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023-2027 koostamist. Tegemist on vabatahtliku omaalgatusliku ühendusega, mis seisab Mulgimaa arengu eest ja avab piirkonnale ligipääsu LEADER toetustele, eesmärgiga tugida piirkonna elukeskkonda, ettevõtlust ja omaalgatust, toetada elanike ajaloolist enesetunnetust, identiteeti ning koostööd. Uuendusena võetakse LEADER-vahenditele lisaks kasutusele Euroopa Sotsiaalfondi meede, mis keskendub kogukondlikele...
Geomedia logo

Hiiumaa valla juhtimis- ja töökorralduse analüüs

OÜ Geomedia poolt läbi viidud töö eesmärgiks oli Hiiumaa valla juhtimisalane konsultatsioonitöö, mille tulemusena koostati ettepanekud ja tegevuskava Hiiumaa valla juhtimise ajakohastamiseks. Töö ülesannete täitmine toimus viies etapis, mis hõlmasid a) Hiiumaa valla lähteolukorra ja tuleviku eesmärgistamise analüüsi; b) küsitluste ja intervjuude läbiviimise ja nende tulemuste analüüsi; c) valla teenuste...
Geomedia logo

Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2023-2030

OÜ Geomedia nõustas Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2023-2030 koostamist ja viis läbi piirkonna sotsiaalmajandusliku analüüsi. Lähtuvalt tulemustest ja tegevuspiirkonna visioonist püstitati eesmärgid ja tegevussuunad arendustegevuse läbiviimiseks. Soov, et Võrtsjärve kalanduspiirkond on tugeva kalanduskogukonnaga, mainekas ja keskkonnasõbralik elamis- ja külastuskoht, kus toimib veealade mitmekesine ja keskkonnasäästlik majandamine, pakutakse tervislikke kalatooteid ja aastaringselt...
Geomedia logo

Tallinna ja selle linnaosade rände analüüs ja prognoos aastateks 2023–2050

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Tallinna Linnavalitsuse poolt tellitud analüüsis “Tallinna ja selle linnaosade rände analüüs ja prognoos aastateks 2023–2050”, mis keskendus kolmele rändeprognoosi stsenaariumile aastani 2050. Esimene ehk rände baasstsenaarium näeb ette senise rände jätkumist ning sellega kasvaks Tallinna elanike arv 2050. aastaks 12 protsenti ehk umbes 55 000...
Geomedia logo

Nõrk omavalitsus ja kaldus regionaalareng

Rivo Noorkõivu arvamus kohalike omavalitsuste ja regionaalarengu kohta ilmus portaalis err.ee. Eesti ruumimustris toimub jätkuvalt polariseerumine. Mõnes piirkonnas tuleb pista rinda uute lasteaedade ja koolide ehitamisega ning teistes taristut ja teenuseid targalt kokku tõmmata. Taandumine tähendab aga elanikele harjutu äravõtmist, mis tekitab neis tunde, et nad on kõrvale jäetud ja...
Geomedia logo

Põhja-Sakala valla rahvastikuprognoos

OÜ Geomedia koostas Põhja-Sakala valla rahvastiku analüüsi perioodi 2018-2023 kohta. Samuti viidi läbi valla rahvastikuprognoos, mille ajaliseks pikkuseks on aasta 2045. Töös kasutati kolme stsenaariumi: a) baasstsenaarium, mis arvestab valla sisemist olemasolevat rahvastikupotentsiaali, rännet ei arvestata; b) rändestsenaarium ja c) elanike arvu stabiliseerimise stsenaarium.
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste majandusseis

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Uudis+ saates, milles arutati kohalikes omavalitsustes tekkinud majandamisraskusi ja nende põhjusi. Arutelu raadios: https://vikerraadio.err.ee/1608842740/uudis-lauri-varik/0e63410eee63c54ccddad4136d1201f7
Geomedia logo

Rahvastiku arengu ülevaade

Maalehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel "Rahvastikumuutus survestab riiki ja omavalitsusi koos töötama". Selles antakse pilt elanike arvu muutustest kohalikes omavalitsuses perioodil 2018-2023 ja tehakse selle põhjal mõned järeldused. Vaata: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120135834/rivo-noorkoiv-enamikus-valdades-viie-aasta-jooksul-elanike-arv-vahenes
Geomedia logo

Trendide ruumilise mõju analüüs. Üleriigilise planeeringu alusuuring.

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Tartu Ülikooli RAKE uuringumeeskonnas, kelle ülesandeks oli analüüsida rahvusvaheliste ja riigisiseste trendide mõjusid Eesti ruumiarengule ja ruumikasutusele, tuvastada olulisemad riigisisesed ruumimuutusi, sh maakasutuse arenguga seotud otsustuskohad ning pakkuda välja lähtekohti ja suuniseid uuele üleriigilisele planeeringule. Vaata: https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/ruumiline-planeerimine/uleriigiline-planeering