Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Tallinna ja selle linnaosade rände analüüs ja prognoos aastateks 2023–2050

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Tallinna Linnavalitsuse poolt tellitud analüüsis “Tallinna ja selle linnaosade rände analüüs ja prognoos aastateks 2023–2050”, mis keskendus kolmele rändeprognoosi stsenaariumile aastani 2050. Esimene ehk rände baasstsenaarium näeb ette senise rände jätkumist ning sellega kasvaks Tallinna elanike arv 2050. aastaks 12 protsenti ehk umbes 55 000...
Geomedia logo

Nõrk omavalitsus ja kaldus regionaalareng

Rivo Noorkõivu arvamus kohalike omavalitsuste ja regionaalarengu kohta ilmus portaalis err.ee. Eesti ruumimustris toimub jätkuvalt polariseerumine. Mõnes piirkonnas tuleb pista rinda uute lasteaedade ja koolide ehitamisega ning teistes taristut ja teenuseid targalt kokku tõmmata. Taandumine tähendab aga elanikele harjutu äravõtmist, mis tekitab neis tunde, et nad on kõrvale jäetud ja...
Geomedia logo

Põhja-Sakala valla rahvastikuprognoos

OÜ Geomedia koostas Põhja-Sakala valla rahvastiku analüüsi perioodi 2018-2023 kohta. Samuti viidi läbi valla rahvastikuprognoos, mille ajaliseks pikkuseks on aasta 2045. Töös kasutati kolme stsenaariumi: a) baasstsenaarium, mis arvestab valla sisemist olemasolevat rahvastikupotentsiaali, rännet ei arvestata; b) rändestsenaarium ja c) elanike arvu stabiliseerimise stsenaarium.
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste majandusseis

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Uudis+ saates, milles arutati kohalikes omavalitsustes tekkinud majandamisraskusi ja nende põhjusi. Arutelu raadios: https://vikerraadio.err.ee/1608842740/uudis-lauri-varik/0e63410eee63c54ccddad4136d1201f7
Geomedia logo

Rahvastiku arengu ülevaade

Maalehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel "Rahvastikumuutus survestab riiki ja omavalitsusi koos töötama". Selles antakse pilt elanike arvu muutustest kohalikes omavalitsuses perioodil 2018-2023 ja tehakse selle põhjal mõned järeldused. Vaata: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120135834/rivo-noorkoiv-enamikus-valdades-viie-aasta-jooksul-elanike-arv-vahenes
Geomedia logo

Trendide ruumilise mõju analüüs. Üleriigilise planeeringu alusuuring.

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Tartu Ülikooli RAKE uuringumeeskonnas, kelle ülesandeks oli analüüsida rahvusvaheliste ja riigisiseste trendide mõjusid Eesti ruumiarengule ja ruumikasutusele, tuvastada olulisemad riigisisesed ruumimuutusi, sh maakasutuse arenguga seotud otsustuskohad ning pakkuda välja lähtekohti ja suuniseid uuele üleriigilisele planeeringule. Vaata: https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/ruumiline-planeerimine/uleriigiline-planeering
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste iseolemine – kuidas edasi?

Portaal err.ee arvamusküljel ilmus Rivo Noorkõivu ja Mikk Lõhmuse ühisartikkel, mis käsitleb kohalike omavalitsuse finantsautonoomiat ja selle kasvatamise võimalusi. Haldusreformiga astuti suur samm tänapäevase kohaliku omavalitsuse poole, nüüd peame tegema muutuse mõtteviisis ning andma linnadele ja valdadele kohaliku elu lahendamiseks ka sisulise vastutuse. Vaata: https://www.err.ee/1608925774/rivo-noorkoiv-ja-mikk-lohmus-kuidas-omavalitsuste-iseolemisega-edasi-minna
Geomedia logo

Mikrokraad kohalike omavalitsuse töötajatele

Tallinna Ülikooli ja Rae valla koostöös valmis mikrokraad, mis keskendub kohalikule valitsemisele ja kohalike omavalitsuste töötajate arendamisele. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osaleb programmis koolitajana, viies läbi koolituse teemal "Organisatsioon ja juhtimine". Eesmärk on laiendada strateegilise mõtlemise raame omavalitsusüksuse juhtimisest, selleks vajalikest töövahenditest ja nende kasutamise oskustest, et tulla toime muutuvas...
Geomedia logo

Omavalitsuste teenuste mõõtmine

Minuomavalitsus seminar “Muutus algab teadmisest, teadmine algab mõõtmisest”, toimus Rahandusministeeriumis 30. novembril 2022. Arutati portaali poolt pakutavat ja teenuste mõõtmise tulemusi. Vastuseid otsiti küsimusele, et kas omavalitsuste juhtimine on muutunud rohkem andmepõhiseks. Koos kuulati kasutajate kogemuslugusid ja põrgatati mõtteid selle üle, et milliseid täiendavaid väljundeid kasutajad vajaksid. Paneelarutelu üks osalejaid oli...
Geomedia logo

Haridustöötajate õppepäev

8.-9.novembril toimusid Viimsis Artiumis kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevad. Kokkusaamise korraldajaks oli Eesti Linnade ja Valdade Liit. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines ettekandega, milles keskenduti kohalike omavalitsuste inimvara arengu planeerimisele sh haridusjuhtide kompetentside arendamisele.