• finantsjuhtimise alased  koolitused üle Eesti
 • strateegilise planeerimise ja avalike teenuste teemaline koostöökoolitus  Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste (Otepää, Palupera, Puka, Sangaste vallad) juhtidele, ametnikele ja vallavolikogude liikmetele
 • koolitus „Kodanikuühendused ja nende rahastamismudelid kohalike omavalitsuste poolt“
 • Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi tellitud koolitus  ”Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö“ erinevates maakondades
 • kodanikualgatuse, maaelu arengu kavandamise ja selle tulemuslikkuse tõstmise teemaline koolitus Eesti Külaliikumine Kodukant koolitajatele
 • kohaliku omavalitsuse juhtimise alased koolitused erinevatele KOV-idele
 • arengukava koostamise teoreetilisi ja praktilisi  teemasid käsitlev koolitus Rapla maakonnas
 • staazikatele riigiametnikele suunatud teadmiste värskendamise koolitusprogramm (Geomedia osales konsortsiumis)
 • Rahandusministeeriumi poolt tellitud koolitustsükkel”Kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja otsuste mõjude analüüs”
 • „Kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsusüksuste koostöö“ (koos ATAK-iga)
 • koolitus „Kohaliku omavalitsuse roll hoolekande ja rahvatervise korraldamisel”
 • koolitus “Eesti riigi lõimumispoliitika „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ ja selle toimimise osas kohalike omavalitsuste tasandil” (koos Praxise ja Balti Uuringute Instituudiga)
 • koolitus “Keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) ja keskkonnamõjude hindamine (KMH) – sarnased ent siiski erinevad”
 • koolitus tervist edendavate lasteaedade ja koolide Eesti võrgustiku liikmetele (koos Tervise Arengu Instituudiga)
 • koolitus “Kohanimede määramine ja aadressitoimingud Ida-Virumaal”
 • koolitus “Kohaliku omavalitsuse üksuse arengu kavandamine”
 • koolitus “KOV õigusaktide ja otsuste mõjude analüüs ning erinevate osapoolte kaasamine”
 • koolitus „Kohaliku omavalitsuse arendustegevus ja meeskonnatöö”
 • maakonna arengustrateegia koostamise alased koolitused
 • küla arengukava koostamise alased koolitused