• Noorkõiv, R.(2016) Töökohad peaksid nutikalt regionaalarengut toetama. Maaleht Nr.2.12.jaanuar 2017.
 • Noorkõiv, R., Nõmm, M. (2016). Kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsipõhine koolitusvajaduse hindamine. Lk 58-86. Eesti piirkondlik areng 2016.
 • Noorkõiv, R., Antov, D. (2016). Liikumiskeskkonna areng Tallinnas: väljakutse ühistranspordile. Eesti Statistika kvartalikiri 3/2016.
 • Noorkõiv, R., Plüschke-Altof, B. (2015). Eeslinnastumine ja identiteet: makro- ja mikrotasandi tegurid Viimsi valla näitel. Lk 182-200. Eesti piirkondlik areng 2015. Statistikaamet.
 • Noorkõiv, R. (2015). Külavanemal põhinev kogukondlik mudel. Eesti Statistika kvartalikiri 1/2016.
 • Rivo Noorkõiv ja Mikk Lõhmus (2015). Haldusreform – vabatahtlikkusest jääb väheks
 • Antti Roose, Rivo Noorkõiv, Martin Gauk (2015). Tartu eeslinnastumine
 • Rauno Vinni, Kaido Paabusk, Annika Uudelepp, Külli Sarapuu, Toomas Tamsar, Rivo Noorkõiv (2015). Valimised 2015. Teemapaber riigivalitsemise reformist. Usaldusväärne, võimekas ja jõukohane riik
 • Eesti ja Rootsi kohalike omavalitsuste võrdlusatlas
 • Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames
 • Globaliseeruv küla
 • Maaleht: Eestimaa kaardid ja lood (Enam on ettevõtlikkust vaja Valga- ja Ida-Virumaal, Kus on kõige väärtuslikumad töökohad?, Üksikisiku tulumaks näitab valdade suurt ebavõrdsust, On omavalitsusi kus kolmandikul elanikest kõrgharidus; Kooliharidust ootavad ees väga suured muutused, Vananev üksikute daamide ühiskond, Paljud maalapsed kasvavad linnas, eestlane kolib suurde linna või selle naabrusse, Haldusreformiks on vaja survestamist, Vallad hoiavad iseseisvust viimse koidikuni, Bussiga peaks kogu Eestis saama ilma rahata sõita, Et elu maal soiku ei vajuks)
 • Arengukaval põhinev kohaliku omavalitsuse arendustegevus. Arengukava kui Euroopa Liidu struktuuritoetuste aruka kasutamise eeldus. (*pdf )
 • Artikkel “Kohalike omavalitsuste investeeringud ja finantsvõimekus: olukord ja selle mõju arendustegevusele” Karin-Liis Haljaste, Rivo Noorkõiv, Veiko Sepp
 • Artikkel ”Kohalike omavalitsuste suutlikkusest täita sotsiaalkaitse ülesandeid” Veiko Sepp, Rivo Noorkõiv  ajakirjas ”Sotsiaaltöö” 4/2009
 • Artikkel “Kohaliku omavalitsuse teadmispõhine teostamine Eestis: avaliku sektori andmekogud otsuste alusena” Rivo Noorkõiv, Veiko Sepp
 • Artikkel “Tallinna valgumisest Viimsi valda: äärelinnastumise väljakutsed pealinna lähedasele kohalikule omavalitsusele”
 • Artikkel “The reproduction of Estonian provinces in the context of transitional administrative reform”  Veiko Sepp, Jaanus Veemaa ajakirjas European Urban and Regional Studies
 • Blažauskas N.; Fedorov G.; Klimenko N., Küle L., Noorkõiv R.,Semenkevich D., (2009). Potentials of the East – Baltic States, Russia and Belarus. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Raumplannung und–entwicklung in der Ostseeregion. Heft 8/9.2009 pp 569-586.
 • Maakonnaplaneeringud. Tulemuste analüüs. Ettepanekud. Rivo Noorkõiv
 • CSR State of the Art
 • Elva puhkepiirkond ja selle külastatavus. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus eile, täna ja homme. Nõo, 2006
 • Ettevõtte ühiskondliku vastutuse Euroopa raamistiku tutvustamine. Roheline raamat (mitteametlik tõlge).
 • Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise soovitused. Käsiraamat
 • Lastevanemate koolituse õppekavad. Euroopa Liidu algatuse EQUAL arengupartnerluse “Töö-ja pereelu ühendamine läbi lastevanemate koolituse” tulemused.
 •  Noorkõiv, R. (2010). Külavanem ja hea valitsemine. Külakiri“ külavanemate erinumber.
 • Noorkõiv, R., Haljaste, K.-L., Randaru, Ü., Sepp, V. (2009). Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames. Põllumajandusministeerium.
 • Noorkõiv, R. (2010). Connectivity in Estonian spatial planning and regional development policy. Territorial Cohesion – Baltic Sea Region examples pp 46-47
 • Regional Foresight in Estonia and Southern Finland. General Theory, Specific Cases. Mika Aaltonen – Rivo Noorkõiv.
 • Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames
 • Strateeg-Helsingi ja Tallinna metropoliregioonide arendamine
 •  Sepp, V. ja Noorkõiv, R. (2010). Regionaalne areng ja elukeskkond (3. peatükk). Eesti Inimarengu Aruanne 2009. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu
 • Sepp V. ja Veemaa, J. (2010). The reproduction of Estonian provinces in the context of transitional administrative reform. European Urban and Regional Studies 17(4): 417–432
 • Sepp, V. (2011). Linnaliste keskuste tähtsus Eesti maapiirkondadele: töö- ja õpialased seosed. Maaelu arengu aruanne 2011. Tartu: Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut
 • Sepp, V. (2012). Inoperative provinces, immobile regions and the geography of heterogeneous associations: the case of absent territorial border change in Estonia. Geografiska Annaler B: Human Geography 94(1)
 • Sepp V; Noorkõiv, R;Loodla K (2009). Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks: metoodika ja tulemused 2005-2008, lk 3-34. Vallad ja linnad arvudes. Statistikaamet.
 • Tööringlus. Meetme esmatutvustus Eestis
 • Värnik, R., Moor, A., Sepp, V., Põder, A., Prits, M. ja Leetsar, J. (2011). Maa, maalisus ja maapiirkonnad. Maaelu arengu aruanne 2011. Tartu: Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut
 • Õppiv lapsevanem. Arengupartnerluse “Töö-ja pereelu ühendamine läbi lapsevanemate koolituse”.