Keila vallal arengukava 2015-2022

Geomedia logo

Keila valla ja Geomedia koostöös valmis Keila valla arengukava 2015-2022, mis suunati volikogu poolt avalikule arutelule. Arengukava koostamine jäi keerukasse kohalikku poliitilisse olukorda, kuna töö käigus vahetus nii valla juhtkond kui toimusid muutused volikogu juhtorganites. Dokumendi koostamisel lähtuti valla eesmärgipõhise arendamise kontseptsioonist, mis tugineb omavalitsusüksuse olukorra analüüsile ja arengutaseme hindamisele, valla soovitud tulevikupildile ning sellest lähtuvale arengumudelile. Viimane sisaldab arendustegevuse põhimõtteid, eesmärke ja nende saavutamise tegevusi koos investeeringute vajaduse määratlusega. Keila valla arengukava on seotud Keila valla eelarvestrateegiaga, mis on aluseks valla iga aastaste rahaliste ressursside paigutamiseks, kohustuste võtmiseks, varaga tehingute tegemiseks ja investeeringuteks toetuse taotlemiseks. Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise saavutamine eeldab tõhusat koostööd valla elanike, avalike, äri- ja kolmanda sektori institutsioonidega, samuti Keila linna ja teiste strateegiliste partneritega.

Veel uudiseid