Eesti 2030+

Geomedia logo
Geomedia osaleb sisendi andmises üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koostamisse, mida korraldab Siseministeeriumi planeeringute osakond. Keskse tähelepanu all on maakonnaplaneeringute sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringute kandipõhise lähenemise analüüs: rahvastiku areng ja avalike teenuste paiknemine. Eesmärgiks on anda planeeringusse sisend teenuste osutamise toimepiirkondade põhise lähenemise käsitlusse.

Veel uudiseid