Rail Baltic mõju hindamine Pärnumaa tulevikule

Geomedia logo

OÜ Geomedia koostab analüüsi, mille eesmärgiks on selgitada Rail Balticu mõju Pärnumaa sotsiaalmajanduslikule arengule ja rahvastikule aastani 2050. Viiakse läbi maakonna arengut mõjutavate trendide ja võimalike uuenduste analüüs kui Rail Baltic saab Pärnu maakonna arengu selgrooks põhja-lõunasuunalise arengukoridorina. Koostatakse stsenaariumid, mille tulemusena selgitatakse, et millised lahendused on võimalikud, kui Pärnust kujuneb uus logistiline sõlmpunkt Eestis, kus multimodaalsesse transpordivõrku ühendatakse kõik piirkonna olulisemad transpordiviisid. Töö on sisendiks koostatava Pärnumaa arengustrateegia uuendamisse.

Veel uudiseid