Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine Viimsi vallas

Geomedia logo

Ajalehe „Viimsi Teataja“ 24. märtsi numbris ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Viimsi vald 20 000 elaniku piiril“, mis käsitleb omavalitsuse elanikkonnas toimunud arenguid viimastel aastatel. Rahvastik ja selle elujõud mõjutab omavalitsuse võimekust tagada elanikele soovitud elukorraldus, pakkuda maksutulust laekuvate vahendite kaudu kvaliteetseid ja kättesaadavaid avalikke teenuseid, tagada raha valla igapäevaseks toimimiseks ja investeeringuteks. Seepärast on igal omavalitsusel ülesanne tunda oma inimeste vajadusi, võtta teenuste osutamisel arvesse võimalikke muutusi elanike soo- ja vanuskoostises ning omada pikaajalist tulevikuvaadet arengutest. Tegemist on esimese looga, mis ilmub seoses valla arengukava uuendamisega. Viimsi Vallavolikogu otsustas ajakohastada Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning viia need dokumendid üheks. Töö läbiviimisel on partneriks Geomedia OÜ.

Vt: http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_teataja/VT_24.03.17_NETTI.pdf

Veel uudiseid