Esimene sammas on kindel, kuid väikesevõitu

Geomedia logo

Posimehes ilmus Rivo Noorkõivu artikkel, mis käsitleb vanaduspensioni saajate regionaalset mõõdet. Kahetsusväärselt on pensioni esimese sambaga seonduv jäänud tagaplaanile.Eestis on vanaduspensioni saajaid 293506 ja keskmine vanaduspension 490,16 eurot. Kohalike omavalitsuste lõikes on keskmine vanaduspension kõrgem „pealinna kuldse ringi“ valdades: Viimsis (536,06 eurot), Harkus (529,34), Sakus (520,44) ja Sauel (515,55). Madalamad on näitajad Setomaa (446,78), Mustvee (453,14) ja Peipsiääre (454,76) valdades. Ka Narva linnas (461,68) ja Valga vallas (465,90). Kõige kõrgema ja kõige madalama vanaduspensioni keskmise väärtuse vahe omavalitsusüksuste lõikes on 89,28 eurot.

Surve pensioniea edasisele nihutamisele pole kuhugi kadunud. Selle põhjuseks, et sarnaselt enamiku arenenud riikidega, seisab Eesti silmitsi madala sündimuse, vananeva rahvastiku ja kahaneva tööjõuga. Isegi kui sündimuse ja sisserände trendid muutuvad positiivsemaks, rahvaarvu langus jätkub ja ülalpidamissurve suureneb. Statistikaameti prognoos näitab, et paarikümne aasta pärast on iga kahe ülalpeetava kohta kolm tööealist inimest. Seega on tulevikus maksumaksjaid vähem ja rohkem inimesi, kellel on õigustatud ootus riigi toele vanaduseas.

Kuigi oodatav eluiga on kasvanud, ei käi see ühte jalga tervena elatud aastate pikenemisega. Eesti vanemaealiste hinnang oma tervisele on kehv. Eriti kurb on pilt kui vaadata tervise enesehinnangut regionaalses aspektis. Eestis on töövõimetuspensionäride 22565 ja keskmine töövõimetuspension on 291,78 eurot.

Võttes arvesse, et palgatöötaja kuu keskmine brutotulu oli 2018. aastal 1234 eurot, siis keskmine vanaduspension moodustab sellest 39,7%. On selge, et ainult vanaduspensionile jäämisel tulebmuuta seniseid tarbimisharjumusi. 2017. aastal elas suhtelises vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli väiksem kui 523 eurot. Vanaduspensioni miinimumeesmärk peab olema, et inimestel, kellel on pensionistaaži vähemalt riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud miinimumkoguses, ei tohiks pensioni miinimum jääda absoluutsest vaesuse piirist allapoole. Meie ühine hool, et kuidastagada kõigile eesti inimestele mõistlik elatustase pärast vanaduspensionile siirdumist ja vältida nende vaesusse sattumist. On selge, et arengutaseme regionaalsed erinevused selle ülesande lahendamist lihtsamaks ei tee.

Vt: https://meieeesti.postimees.ee/6688893/rivo-noorkoiv-esimene-sammas-on-kindel-kuid-vaikesevoitu?_ga=2.33445054.1674655851.1556952228-1170159024.1507228890

Veel uudiseid