Geomedia teaduskonsortsiumis

Geomedia logo

Geomedia osaleb ITN RegPol projektis (Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe), mille sisuks on Euroopa Liidu riikide ruumilise arengu analüüs ja sellega seonduvate teemavaldkondade akadeemiline käsitlus. Viimaste hulka kuuluvad muutused asustussüsteemis, keskuse ja perifeeria suhted, regionaalsed innovatsioonisüsteemid. Kavandatud teadusuuringud peavad andma sisendi poliitikutele regionaalpoliitilisteks meetmeteks, et vähendada regionaalset polariseerumist Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. RegPol projekti käigus saavad koolituse 16 noorteadlast akadeemilisest perest, avalikust haldusest ja kolmandast sektorist. Projektis osalevad partnerid seitsmest riigist ja tööde läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ning tehnoloogia arendamise seitsmendast raamprogrammist (7RP).

 

Veel uudiseid