Juhtimissüsteemi ja töökorralduse analüüs

Geomedia logo

Geomedia viib läbi Viimsi valla ametnike töökorralduse diagnostikat, mille eesmärgiks on selgitada võimalusi ametnike töö tõhusamaks muutmiseks. Analüüsitakse, et mil määral tänane vallavalitsuse struktuur vastab organisatsiooni ees seisvate eesmärkide saavutamisele, milline on teenistujate kompetents ja kas see toetab kavandatu täitmist. Töös lähtutakse kvaliteedi juhtimise ideoloogiast, mille tarvis kasutatakse avaliku sektori eripärasid arvestavaid hindamismudeleid (CAF) ja Euroopa täiuslikkusmudelil (EFQM) põhinevat lähenemist. Töö läbiviimisel kasutatakse intervjuusid, e-küsitlusi ning viiakse läbi fookusgruppe. Töö lõpptulemuseks on töökorralduse analüüs koos ettepanekutega selle tõhusamaks muutmiseks.

Veel uudiseid