Kalanduspiirkondade areng

Geomedia logo

Põllumajandusministeeriumi tellimusel viis Ernst & Young Baltic AS läbi uuringu „Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna-ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule“. Töö sisuks on anda hinnang Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ rakendamisele. Kalandusega seotud piirkonnad Eestis võib jagada kaheks: mereäärsed ja siseveekogude äärsed piirkonnad. Mereäärsed kalandusega seotud piirkondi on tinglikult kolm: Väinamere piirkond (sh Saaremaa ja Hiiumaa lääneosa), Pärnumaa piirkond ja Soome lahe piirkond. Siseveekogude äärsed kalanduspiirkonnad on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve piirkond ning Võrtsjärve piirkond. Uuring hõlmas analüüsi: a) meetme rakendamise tulemuslikkusest; b) meetmete mõjust ranna- ja sisevetekalandusele ning piirkonna arengule tervikuna; c) kohalike kalanduse tegevusgruppide toimimisest. Registri andmetel on Eestis kalureid 2 371. Kolme aasta jooksul on määratud projektidele toetust kogumaksumusega ca 27 mln eurot, sh EKF-i toetus summas ca 21 mln eurot. Rahastamisotsuseid on tehtud 591 projekti osas, st 74% kõikidest taotlustest. 2013. aasta lõpu seisuga on väljamaksete osakaal keskmiselt 68%. Koondülevaatele lisaks on uuringu tulemused esitatud kõikide kalanduspiirkondade lõikes ja omavahel võrreldavana. Uuringu projektimeeskonda kuulus Geomediast konsultant Rivo Noorkõiv.

Veel uudiseid