Keila linna ja Keila valla koolivõrgu analüüs

Geomedia logo

Eesti elukestva õppe strateegias 2014-2020 seatakse eesmärgiks tugeva kodulähedase põhihariduse ning kvaliteetse ja valikurohke gümnaasiumihariduse kättesaadavuse tagamine. Rahvastiku arengust tulenevalt ei ole tänane koolivõrk vajadustega kooskõlas. Selline hinnang näitab vajadust koolivõrgu ümberkujundamiseks. Käesolevas töös analüüsitakse üldhariduse ja huvihariduse kättesaadavust Keila linnas ja Keila vallas. Analüüsitakse rahvastikuolukorda ja koostatakse laste arvu prognoos. Koolide lõikes iseloomustatakse lastega täituvust, õpirännet, õpetajaid, õppesuundasid, majandustulemusi, investeeringuvajadusi jne. Samuti käsitletakse ühistransporti, koolivõrgu alaseid lähenemisi naaberomavalitsustes ning võimalikke teisi muutusi piirkonna õpikeskkonnas. Analüüsist ja haridustöötajatega aruteludest lähtuvalt esitatakse koolivõrgu arengustsenaariumid ja koostatakse tegevuskava hariduskorralduste tarvis.

Veel uudiseid