Kohalike omavalitsuste inimvara koordineeritud arendustegevus

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales töös "Lähtealused valdkonnaüleselt ja valitsustasandite vaheliselt koordineeritud kohalike omavalitsuste inimvara arendamiseks, tegevuskava koostamiseks ja elluviimiseks" ja sellel põhineva koordinatsioonisüsteemi tegevuskava koostamises. Eesmärk on luua eeldused omavalitsuste inimvara senisest tõhusamaks, süsteemsemaks ja ühiseks arendamiseks. Lähtealuste dokument sisaldab hetkeolukorra ülevaadet, vajaduste sõnastamist ja kõigi kaasatud osapoolte sisendite (intervjuud, küsitlus) analüüsi. Samuti ekspertide poolseid ettepanekuid ja soovitusi koos neist tulenevate tegevusliinidega. Nimetatud alusmaterjalide põhjal koostati omavalitsuste inimvara arendamise keskse koordineerimise tegevuskava. Dokumendi koostamine on seotud Vabariigi Valitsuse tööprogrammis sisalduva valdkondliku eesmärgi täitmisega (Analüüs ja ettepanekud KOV võimekuse tõstmiseks keskselt koordineeritud personaliarendustegevuste elluviimiseks ministeeriumide ja üleriigilise omavalitsusliidu koostöös) ning tugineb osaliselt Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud juhendmaterjalile omavalitsuste ametnike koolitusvajaduse tuvastamiseks ning vajalike koolitus ja arendustegevuste kavandamiseks.

Veel uudiseid