Kohalike omavalitsuste koostöö Tartu linnapiirkonnas

Geomedia logo

Geomedia aitas koostada Tartu linna ja temaga vahetult külgnevate linliku arenguga omavalitsusüksuste koostöös dokumendi “Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015-2020″. Püstitatud tulevikupildi “Tartu linnapiirkond on kasvava elanikkonnaga ja sisemiselt sidus parima linnaelu kvaliteediga piirkond Eestis ning väärt koht eneseteostuseks” elluviimiseks on oluline piirkonna kasvustrateegia siduda heaolu/elukvaliteedi doktriiniga. Kohalike omavalitsuste koostöös on oluline suurendada linnapiirkonna sidusust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. Piirkonna territoriaalse potentsiaali rakendamiseks, asustuse ja funktsionaalsete seoste tihendamiseks on vaja halduspiiridest sõltumatut ja katkematut linnapoliitikat. Avaliku sektori regionaliseerimisel, haridus- ja tööjõuareaali laienemisel on tugevnenud Tartu positsioon Lõuna-Eesti keskusena. Tartu linnapiirkond peab suutma sotsiaalmajanduslike arengutega kaasa tõmmata kogu Lõuna-Eestit, et riigi arengutasemes pidurdada regionaalse lõhe kasvu. Selleks on vaja teha olulisi jõupingutusi ka piirkonna arendamise organisatsioonis, et tagada eri valdkondade horisontaalne ja vertikaalne koostöö ning tegevuste laiem koordineeritus mitmetasandilisest valitsemisest lähtuvalt.

Veel uudiseid