Kohalike omavalitsuste teenistujate koolitusvajadus

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste teenistuses hinnatakse olevat veidi üle 5 000 ametniku. Töö eesmärk on analüüsida, kui kriitiline ja millises mahus on kohalike omavalitsuste teenistujatel vajadus töö- ja ametikoha sisust tuleneva erialase täiendkoolituse järgi, lähtudes seejuures teenistuskoha nõudmistest ja teenistuja hariduslikust ettevalmistusest. Töö läbiviimisel kasutatakse kompetentsipõhist hindamismetoodikat, mis koostatakse kolmes valdkonnas: haridus, sotsiaalhoolekanne ning arendus ja planeerimine. Analüüs pakub sisendit, et läheneda kohalike omavalitsuse teenistujate koolitusele süsteemselt ning suunata koolitusi inimressursi alal sihipärasemaks. Kompetentsipõhise lähenemise kasutamise praktikaid koolitusvajaduse hindamisel ja koolituste kavandamisel analüüsitakse kolme Euroopa riigi näitel.

Veel uudiseid