Kohalike omavalituste teenistujate koolitusvajadus

Geomedia logo

OÜ Geomedia osalusel töötati välja kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsimudel, mis hõlmas 11 valdkonda: arengu kavandamine, ettevõtluse arendamine, haridus, keskkond, kultuur, maakorraldus, majandus, noorsootöö, sotsiaaltöö, ruumiline planeerimine, teed ja transport. Töötajate enesehinnangu põhjal selgitati nendele vajalikud valdkonnapõhised ja üldkompetentsid, mis on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum tööülesannete edukaks täitmiseks. Küsimustik saadeti 79 kohalikule omavalitsusele, kokku 2181 teenistujale. Uuringusse ei kaasatud omavalitsuste tugistruktuuride (kantselei, finants, IT jt) ja hallatavate asutuste töötajaid. Üleriigilise küsitluse põhjal koostati koolitusvajaduse hinnang valitud valdkondades aastani 2030, mida täiendati tulevikutöö trendidest tulevate võimalike muutustega, riigi arengustrateegiatest (Eesti 2035 jt strateegiadokumendid) ja muudest olulistest allikatest (rahvusvahelised trendid, ülikoolide valdkondlik õppekavaarendus jms) saadud teadmistega. Üleriigilise koolitusvajaduse uuringu tulemustest ja prognoosist lähtuvalt koostati soovitused ja ettepanekud kohalike omavalitsuste teenistujate koolitussüsteemi arendamiseks.

Veel uudiseid