Külaaktiivi suveülikool Jänedal

Geomedia logo

10. -11. septembril 2016 toimus Eesti külaliikumise Kodukant korraldusel suveülikool. Seekordne kokkusaamine sai teoks Maamajanduse Infokeskuses Jänedal. Kokkusaamise keskseks teemaks oli, et kuidas kogukonnas muutustega toime tulla? Arutati võimalusi külavanemate ja arendusseltside eestvedamise suurendada haldusreformi alast teadlikkust, laiendada oma rolli ja mõjusust kogukonna huvide eest kõnelemisel nii oma külas kui Eestis laiemalt. Arutelu programmis oli ka avalik debatt „Kuidas kogukonna hääl jõuab suures vallas valitsejateni ja milline roll on selles Liikumisel Kodukant?“ Arutelus osalesid riigihalduse minister Arto Aas, Pärnumaa Kodukandi juhatuse esimees ja Surju Vallavolikogu esimees Kadr-Aija Viik, sotsioloog ja ekspert Kodukandi Nõukojas Ivi Proos ning Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Tõdeti, et ääremaastumise ja võimu kaugenenise ärahoidmisel on tähtis juhtimise detsentraliseerimine. Milliseid konkreetseid mudeleid selleks kasutada, sõltub kohalikust halduskultuurist ja kogukondade eest seisvatest konkreetsetest ülesannetest. Kuulati loengud Soome ja Läti haldusreformi tulemustest. Avatud ruumi meetodit kasutades viidi läbi jututubasid osalejate endi poolt püstitatud teemadel. Geomedia konsultant oli ka üks moderaatoritest arutelul, mille teemaks oli külavanem muutuvas ajas. Kokku osales suvekoolis enam kui 100 külade eestvedajat ja külaliikumise juhti kõigist maakondadest, lisaks esindajad kohalikest omavalitsustest ja riigiametitest.

Vt. Lõhmus, M., Sootla, G., Kattai, K., Noorkõiv, R. (2016). Soovituslikud juhised detsentraliseeritud valitsemis- ja juhtimiskorralduse mudeli ülesehitamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2016/07/detsentraliseeritud_juhtimismudelid_loplik_21.07.2016.pdf

Suveülikooli programm http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/3621983/K%C3%BClaliidrite+Suve%C3%BClikooli+programm9.+ja+10.+september.pdf/36df4bbd-ab88-4960-b224-48d3f6d052b4

Veel uudiseid