Lapse heaolu tagamine

Geomedia logo

Lastekaitseseadus (jõustunud 01.01.2016) täpsustab kohaliku omavalitsuse ülesandeid, milles nähakse ette lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimist kohaliku omavalitsuse arengukavas. Geomedia viib läbi koolitust, mille keskmes on lapse heaolu tagavate kohalike omavalitsuste arengukavade eelnõude koostamine. Tegemist on pilootprojektiga, milles osaleb 8 omavalitsusüksust oma meeskondadega. Koolituse ettevalmistamise raames on koostatud ennetusteenuste ja –pakkujate kaardistusvorm, käsiraamat „Kvaliteedi arendamine laste ja perede heaolu toetamisel“, laste ja perede heaolu profiili vorm. Koolitust rahastab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programm „Riskilapsed ja –noored“, projekti „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ alaosa „Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks“.

Veel uudiseid