Lõimuv Eesti 2020

Geomedia logo

Geomedia osaleb Kultuuriministeeriumi algatatud lõimumisvaldkonna uue arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettevalmistamises aastateks 2014-2020. Uuele arengukavale sisendi kogumiseks viiakse muude tegevuste hulgas läbi 15 teematöörühma lõimumisvaldkonna siht- ja sidusrühmadega. Teemarühmade eesmärk on lõimumisvaldkonna kaardistamine: senised tegevused ja tulemused; olulisemad probleemid ja puudused; seosed teiste teemade ja valdkondadega. Teemat „Ida-Virumaa ja regionaalsed erinevused“ veab Geomedia. 19. veebruaril toimus seminar Jõhvis, kus esitati kokkuvõtlikult ülevaate lõimumisalasest käsitlusest Eesti regionaalarengu kontekstis. Selle käigus tutvustati olulisemaid sotsiaal-majanduslikke näitajaid omavalitsusüksuste tasemel, eesti ja mitte-eesti keelt kõnelevate kogukondade probleemiasetusi nende taustal. Samuti arutleti Ida-Viru maakonna arengukava 2014-2020 ja Ida-Virumaa tegevuskava 2010-2014 lõimumisega seotud aspekte. Peatuti ka kohalike omavalitsuste arengukavade tähtsusel. Vaata lisaks: www.integratsioon.ee.

Veel uudiseid