Majanduslike mõjude hindamine

Geomedia logo

Siseministeeriumi planeeringute osakonna eestvedamisel toimus 27. veebruaril 2014 riigiülene planeerijate seminar, millel arutati maakonnaplaneeringute koostamise käiku ja sellega seotud olulisi teemasid. Kokkutulnutele ühisettekandega esinesid OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja OÜ Head konsultant Kaur Lass. Teemaks "Majanduslike mõjude hindamine maakonnaplaneeringus". Ettekandjad väljendasid seisukohta, et maakonnaplaneering on täpseim keskvalitsuse poolt koostatav planeering, mis võimaldab suunata asustust, majandust ja looduskeskkonda kui ühtset tervikut, võttes arvesse regionaalseid arengueeldusi. Maakonnaplaneeringu sisulisel koostamisel on tegemist protsessiga, kus seotakse kokku riiklikud ja kohalikud huvid. Läbi majanduslike mõjude hindamise tuleb leida optimaalne kokkulepe erinevate objektide ja alade paigutuse reguleerimise ning vaba lubamise vahel. Maakonnaplaneering peab tagama kohalike omavalitsuste üleste riiklike taristute (maanteed, raudteed, veeteed, lennuväljad, sadamad, elektriliinid, tootmisalad jt rajatised tervikvõrgustikena) toimimiseks optimaalsed (majanduslikud) võimalused. Asustuse arengu suunamisel, maavarade kaevandamisel, looduskaitseliste piirangute kehtestamisel ja rohevõrgustike majanduslike mõjude määramisel on sisend otsuste langetamisele, mille peamiseks väärtuseks on konkreetse maakonna jätkusuutlikkuse tagamine ja seda nii riiklikus vaates kui maakonnapõhises tervikus. Maakonnaplaneeringutega saab teadlikult kujundada poliitikat, mille osaks on ärikeskkonna parandamine kohtadel.

Vt. https://www.siseministeerium.ee/public/Majanduslikud_mojud_maakonnaplaneeringute_keskkonnamoju_strateegilise_hindamise_labiviimisel.pdf

Veel uudiseid