Omavalitsuste teenistujate tööalased kompetentsid

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste teenistujate koolituse korraldamiseks puudub Eestis keskne institutsioon ja koolitusi mõjutab enim turupõhine mudel. Trendid näitavad, et täiendkoolituse vedavateks jõududeks on ennekõike muutuvad nõudmised erialasele tööle, tehnoloogia areng ja võrgustikupõhise meeskondliku toimimise kasv. Teenistujate täiendkoolitus põhineb valdavalt omavalitsusüksustes tehtavatel üksikotsustel osta koolitusteenuseid turult vastavalt vajadustele ja linna või valla eelarvevahendite võimalustele. Kohalike omavalitsuste personali arendamisega riigis süsteemselt ei tegeleta.

Üheks võimaluseks kohalike omavalitsuste teenistujate koolituse ja arenduse süsteemseks korraldamiseks on teenistujate kompetentsipõhise lähenemise rakendamine. Käesolevas töös antakse ülevaade kompetentsipõhise lähenemise teoreetilisest käsitlusest, analüüsitakse selle tugevusi ja piiranguid võrreldes teiste koolitusvajaduse hindamise meetoditega. Selgitatakse kompetentsi mõiste, kompetentsimudelite kasutamise ja kompetentsipõhise juhtimise kodumaist ja rahvusvahelist praktikat, sh kohalike omavalitsuse teenistujate juhtimist ja arendamist Hollandi, Sloveenia ja Soome kohalike omavalitsuste näidetel. Kompetentsipõhise juhtimise laialdane kasutuselevõtt on seotud organisatsioonide vajadusega suurendada võimekust konkurentsitihedas ning piiratud ressurssidega keskkonnas, kus üheks võimekuse vahendiks peetakse üksiktöötajate ja -juhtide tulemuslikkuse kasvu.

Eesti kohalike omavalitsuste teenistujate koolitusvajaduse hindamiseks koostati kompetentsiloendi põhine küsimustik. Lisaks üldpädevuste analüüsile käsitleti eraldi nelja valdkonda: hariduse korraldamine, sotsiaalhoolekanne, arengu kavandamine ja ruumiline planeerimine. Kompetentsiloendi koostamisel kasutati seadustest või muudest õigusaktidest lähtuvaid kvalifikatsiooninõudeid, kaardistati õppekavasid ja ametijuhendeid jms. Viidi läbi omavalitsuste teenistujate küsitlus e-keskkonnas. Kokku vastas kõikidele küsimustele 574 respondenti. Küsitlustulemuste põhjal saadi pilt täna teenistuses olevate isikute enesehinnangust oma tööalastele kompetentsidele ja käitumisele. Töö tulemusena valmis analüüs ja soovitused kohalike omavalitsuse teenistujate keskse koolituse süsteemsele korraldamisele. Töö autorid soovitavad soodustada omavalitsustes kompetentsipõhist arengu- ja hindamisvestluste läbiviimist, sest selle abil on võimalik kujundada ühtsemat teenuste kvaliteeti kogu Eestis, mis arvestab konkreetse omavalitsuse spetsiifikat ja töötaja individuaalsust arengu kavandamisel.

Veel uudiseid