Pärnumaa kohaliku omavalitsemise territoriaalsed stsenaariumid

Geomedia logo

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse tellimusel koostas Geomedia maakonna kohaliku omavalitsemise territoriaalsete stsenaariumite analüüsi. Haldusreformi kontekstis käsitleti haldus-territoriaalseid valikuvõimalusi Pärnumaal kolmel dimensioonil: omavalitsusüksuste territoriaalne ühinemine; omavalitsusüksuste territooriumi jagunemine osavaldadeks ja omavalitsusüksuste koostöö territoriaalne ulatus. Hinnati valikute omavahelisi loogilisi ja praktilisi seoseid, millest lähtuvalt kaalutleti eri stsenaariumite sobivust haldusreformi kontekstis.

Hindamisülesanne koosnes neljast alamülesandest: a) territoriaalsete stsenaariumite lahenduste kookõla haldusreformi asjakohaste territoriaalsete eesmärkidega ja Pärnu maakonna planeeringu eskiisi lahendusega keskuste võrgustiku osas; b) osavalla lahendus(t)e kooskõla haldusreformi asjakohaste eesmärkidega; c) maakondliku koostöö lahendus(t)e kooskõla haldusreformi asjakohaste eesmärkidega; d) territoriaalsete stsenaariumite lahenduste kookõla valimisringkondade moodustamise vajalikkuse ja võimalikkusega.

Lähtudes haldusreformi eesmärkidest ei saa omavalitsusüksuste ühinemist ja osavaldade loomist sisaldavaid stsenaariume käsitleda territoriaalsete alternatiividena. Osavaldade põhifunktsioon on kogukondade parem kaasamine kohaliku omavalitsuse teostamisesse vallas või linnas, mitte valdade ja linnade kui omavalitsusüksuste asendamine. Eelistatud lahenduseks on olukord, kus kohalike omavalitsuste ühinemiste aluseks on keskus-tagamaa suhted ja territoriaalne lähedus. Leiti, et keskus-tagamaa suhetel põhinev KOV-üksuste ühinemine võib tuua kaasa ka maakondlike piiride võimaliku muutuse.

Veel uudiseid