Pikaajalise hooldusteenuste arendamine

Geomedia logo

Geomedia OÜ osaleb AS PricewaterhouseCoopers Advisors koostööpartnerina uuringus “KOV koostöö-võimaluste mõjude analüüs pikaajaliste hooldusteenuste korraldamisel” Tööeesmärk on välja selgitada, millised on kohalike omavalitsuste koostöövõimalused ja nende mõjud pikaajaliste hoolduste teenuste korraldamisel, sh tuvastada teenuste kvaliteetse ja kulutõhusa osutamise viisid hetkeolukorra alusel. Analüüsitakse kodus elamist toetavaid teenuseid (isikliku abistaja teenus, tugiisikuteenus, koduteenus, täisealiste päevahoid) ja toetavaid erihooldusteenused (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus).  Töö tulemuseks on analüütiline ülevaade, milline on tänane pikaajalise hoolduse kodupõhiste teenuste korraldamise hetkeolukord ning millised on kohalike omavalitsuste koostöövõimalused ja mõjud teenuste koostöös korraldamisel ja/või osutamisel. Uuring kätkeb endas ka tänase olukorra peamiste väljakutsete analüüsimist ja soovitusi tulevikuks, mis toetaksid teadmispõhist pikaajalise hoolduse poliitika kujundamist.

Veel uudiseid