RegPol² Marie Curie ITN

Geomedia logo

ITN RegPol² on rahastatud Euroopa Liidu 7. raamprogrammist eesmärgiga aidata kaasa 16 noordteadlase karjäärile. Projekti uurimisteemad keskenduvad metropolide ja ülejäänude regioonide arengutasemete erinevuste kujunemise paremale mõistmisele, sh Kesk- ja Ida-Euroopas toimuvale. Võrgustikku kuuluvad partnerid avalikust sektorist ja erasektorist Eestist, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Soomest, Tšehhist ja Ungarist.

Rohkem informatsiooni leiate projekti kohta siit: http://www.regpol2.eu/

Bianka Blüschke töötab Geomedias ja on doktorant. Doktoriteema “Külade arengu perspektiivid Eestis” keskendub regionaalsele identiteedile ja selle mõju selgitamisele maakohtade piirkondlikus arengus. Senini on regionaalne identiteet olnud seotud piirkondade majandusliku konkurentsivõime loogikaga. See argument aga, et identiteetil on alati positiivne mõju, tuleb veel lahti võtta ning kahtluse alla seada, võttes arvesse tema problemaatilist rolli ääremaastumise protsessis. Lisaks, uurimise eesmärk on näidata, et regionaalne identiteet avaldub peamiselt läbi poliitilise arutelu võimusuhete ebavõrdsete osalejate vahel.

Külalisuurijad RegPol² projekti raames

Aura Moldovan on nooremteadur ja doktorant Babeş-Bolyai Ülikoolis (Rumeenia) Marie-Curie koolitusvõrgustiku RegPol² raames. Aura on saanud oma bakalaureuse kraadi sotsioloogias Babeş-Bolyai Ülikoolist Cluj-Napocas Rumeenias ja oma magistrikraadi kaitses tehnikaülikoolis Darmstadtis Saksamaal. Tema eriala on linna- ja ruumi sotsioloogia ning uurimisteemaks on ruumiline mobiilsus ning sotsiaal-ruumiline polarisatsioon Rumeenias. Ruumilised ettekujutused ning suhted mõjutavad inimeste piirkondlikku mobiilsust. Uue majandusgeograafia paradigma raamistikku kasutades arendab doktorant projekti käigus rändeprotsesside mitmetasandilist perspektiivi, eesmärgiga mõista enam liikuvuse ruumilist sõltuvust sotsiaal-majanduslikest oludest. Uuritavateks riikideks on Rumeenia ja Ungari ning doktorant kasutab ka Geomedia oskusteavet, viies läbi välitöid Eesti septembrist kuni novembrini 2015.

Sebastian Schulz on nooremteadur ja doktorant Tartu Ülikoolis Marie-Curie koolitusvõrgustiku RegPol² raames. Sebastian on õppinud inimgeograafiat, avalikku õigust ning sotsioloogiat Bonni Ülikoolis Saksamaal ja Cork’i Ülikooli kolledzis Iirimaal. Oma diplomitöös analüüsis ta Euroopa Liidu regionaalpoliitika mõju ruumilisele arengule Iirimaal ning keskendus avalikule halduse toimimisele Euroopas ning riikide regionaalpoliitika terviklikkusele, sh regionaalpoliika ning uuendustegevuse mõjule ääremaastunud piirkondades. Oma töös analüüsib Sebastian regionaalpoliitikat Balti riikides, Ida-Saksamaal ja Slovakkias – riikides, mis on läbinud euroopastumise kiire protsessi, säilitades oma arengutee. Seega on tegu uurimistööga regionaalpoliitika tulemuslikkusest ääremaadel Kesk- ja Ida-Euroopas. Oma uurimistöö perioodil viib ta läbi välipraktika Geomedia OÜ-s oktoobrist kuni novembrini 2016.

Cyrill Blondel on vanemteadur Tartu Ülikoolis Marie-Curie koolitusvõrgustiku RegPol² raames. Praeguse lõpetab Cyrill oma doktoritööd Tours Ülikoolis (Prantsusmaa) teemal “Piire ületav koostöö ning rahvustevaheline lepitamine Serbias ja Horvatias Euroopa Liidu laienemis- ja ühinemiseelses protsessis”. Enne seda omandas Cyrill oma magistrikraadid linna- ja regionaalplaneeringu alal Tours Ülikoolis ning riigiteaduses Auckland Ülikoolist Uus Meremaal. Antud projekti teoreetilist baasi toetavad riikidevahelised võrdlusuuringud, mille keskseks teemaks on poliitiline juhtimine keskuse ning äärealade suhtes. Sõna “juhtimine” kannab spetsiifilist teoreetilist, meetodilist ning normatiivset tähendust. Sellepärast on vaja vaadata erinevaid diskursusi juhtimiskontseptsioonist ning pakkuda teoreetilist alust poliitilises juhtimises keskuse ja ärealade suhtes. Oma uurimistöö raames viis ta läbi välitööd Geomedia OÜ-s jaanuaris 2015.

Martin Graffenberger on nooremteadur Leibnizi Instituudis Saksamaal ja doktorant Leipzigi Ülikoolis Marie-Curie koolitusvõrgustiku RegPol² raames. Martin sai oma magistrikraadi majandusgeograafias RWTH Aacheni Ülikoolis (Saksamaa) ning diplomi tehnilise juhtimise valdkonnas Inglismaal. Tema teadusteemaks on ettevõtete innovatsioon ja selle roll ääremaastunud piirkondade arengus. Teabevoogude, tootmise väärtusahela ning innovatsiooni võimalusi globaalses võrgustikus ei ole seni piisavalt uuritud ja oma tööga soovib ta anda panuse ettevõtlustegevuse uurimisele ääremaastunud piirkondades, sh innovatsiooniprotsesside uurimisele Ida-Saksamaal ja Eestis. Oma projekti raames viib ta läbi välipraktika Geomedia OÜ-s märtsist kuni aprillini 2016.

  Rohkem informatsiooni saate siit: http://www.regpol2.eu/researchers/    

Veel uudiseid