Sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava

Geomedia logo

Viimsi vallavolikogu istungil 27. augustil 2013 võeti vastu Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava 2013-2020. Oluliseks ülesandeks uuel perioodil on arendada süsteemselt sotsiaalhoolekande ja rahvatervise alast poliitikat vallas. Seda silmas pidades püstitati Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise tulevikupilt aastaks 2020, määratleti eesmärgid ja koostati sihtrühmade põhine tegevuskava ajavahemikuks 2013-2017. Elanike paremaks teenindamiseks seati eesmärk parendada osutatavate teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, tõsta tegevustes ennetuse osa, suurendada sotsiaaltoetuste vajaduspõhisust ja laiendada avahooldust. Samuti parandada terviseedenduse korraldust ning propageerida tervist väärtustavat käitumist. Valdkondliku arengudokumendi koostamist ja kokkupanemist nõustas Geomedia. Tööde käigus viidi Geomedia töötajate poolt läbi mitmeid uuringuid, millega selgitati sihtrühmade vajadusi ja rahulolu sotsiaalhoolekande korraldusega Viimsi vallas.

Vt ka http://www.viimsivald.ee/public/VT_27.09.13_NETTI.pdf

Veel uudiseid