Tallinna ühistranspordi areng

Geomedia logo

Geomedia aitas koostada Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) arengukava aastateks 2015-2024. TLT põhitegevuseks on sõitjate vedu bussiga, trolliga ja trammiga Tallinna ühtses piletisüsteemis vastavalt sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule Tallinna Transpordiametiga. Arengukavas analüüsitakse Tallinna ühistranspordi arenguga seotud dokumente ja pealinna ühistranspordi keskkonda. Saadud sisenditele toetudes koostati kolm arengustsenaariumi. Esimene, olukorra jätkustsenaarium, prognoosib TLT sõitjateveo teenuse arengut olukorras, kui Tallinna Transpordiamet tellimuses olulisi muudatusi ei tee. Teine, liikumiskorralduse optimeerimise ja nutika tehnoloogia stsenaarium, hindab TLT tõenäosuslikke arenguid olukorras, kui Tallinna Transpordiamet viiks läbi olulised muutused teenuse tellimises, mis muudaksid ühistranspordi liikide jaotust ja liinivõrku. Kolmas keskendub Tallinna lennujaama trammiteega ühendamisele. Püstitati TLT pikaajalised eesmärgid, seati mõõdikud tulemuste hindamiseks ja tegevuste tagasisidestamiseks ning arvutati rahavood stsenaariumite lõikes.

Veel uudiseid