Tartu rahvastik 2035

Geomedia logo

Geomedia ja Tartu Ülikooli koostööna valmis Tartu linna rahvastikuprognoos aastani 2035. Tulemuste avalik esitlus toimus 27. mail 2015 Tartus, Raekoja plats 12. Sellel tegid ettekande Tiit Tammaru ja Rivo Noorkõiv. Prognoos on koostatud Tartu linna kui terviku ja tema asumite lõikes. Arvutused põhinevad kahel stenaariumil:

stsenaarium 1:  rahvastiku muutused nn suletud rahvastikuarengu korral - sündimuse ja suremuse mõju, rännet ei arvestata;

stsenaarium 2: arvestatakse nii rahvastiku loomulikku kui rändelist liikumist. Tellija soovi arvestades on rände eelduste sõnastamisel arvesse võetud võimalikult optimistlikud, kuid siiski realistlikud eeldused. Rändestsenaariumi korral eeldati, et Tartu rändesaldo muutub 100 inimese võrra aastas positiivseks ning tudengite osas jätkub kogu prognoosiperioodi vältel 0-summa mäng.

Kokkuvõttes võib tõdeda, et tänaste rändeprotsesside valguses on Tartu rahvaarvu kujunemisel keskseks rändes positiivsete muutuste saavutamine. Selleks on vaja, et nii Tartu linnapiirkonna siseriiklik kui rahvusvahelise konkurentsivõime paranevad ning Tartus suudab (a) paremini kinnistada tudengeid, (b) vähendada valglinnastumise survet ning (c) pakkuda jätkuvalt elu- ja töökohta mujalt (nii Eestist kui välismaalt) saabujatele. See aitab ühtlasi tasakaalustada Eesti regionaalset arengut tervikuna ning loob eeldused riigi arenguks kahe tugeva keskusega, kus Tartu on tugev polüfunktsionaalne regionaalkeskus Lõuna-Eesti tarvis koos rahvusvaheliste funktsioonidega.

Vaata: http://www.tartu.ee/index.php?page_id=58&lang_id=1&menu_id=6&lotus_url=/uurimused.nsf/Web/teemad/AD94F0C4005A1DE3C2257E4B00497623 http://tartu.postimees.ee/3216901/maksumaksjate-arvu-kahanemine-maksab-tartule-kuni-6-miljonit-eurot-aastas

Kuula: http://www.kuku.ee/?pid=24&nid=15085&lang=1

Veel uudiseid