Teenuse osutamise mõõtmine kohalikus omavalitsuses

Geomedia logo

Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi poolt väljaantavas ajakirjas Sotsiaaltöö nr 1/2019 ilmus Veiko Sepa ja Rivo Noorkõivu artikkel “Kuidas mõõta teenuste osutamise taset kohalikus omavalitsuses?” Autorid tutvustavad metoodikat kohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taseme ja selle muutumise hindamiseks. Metoodikale toetuvate analüüside abil on riigil võimalik sihistada paremini valdkonnapoliitikaid ja kohalikud omavalitsused saavad võrrelda avalike teenuste sooritusinformatsiooni teistega omavalitsusüksustega. Kuivõrd kohaliku omavalitsuse ülesannete hulk Eestis on väga ulatuslik, siis seiresüsteemi hõlmatavate ülesannete ringi mõnevõrra piiritleti ja ülesanded rühmitati 16 tegevusvaldkonda. Artiklis käsitletakse kolme sotsiaalvaldkonda kuuluvat teenust: täiskasvanute sotsiaalhoolekandeline abi, lastekaitse ning rahvatervis ja turvalisus. Vt: https://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo/loe-artikleid

Veel uudiseid