Teenuste hindamise seire

Geomedia logo

Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel koostati uuring „Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine“. Töö teostasid Tartu Ülikool ja OÜ Geomedia. Väljatöötatud metoodika (seiresüsteem) võimaldab mõõta ja hinnata kohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taset. Metoodika alusel läbi viidavate analüüside abil tekib riigil võimalus sihistada paremini valdkondlikke poliitikaid ning kohaliku omavalitsuse üksustel võrrelda omavahel sooritusinformatsiooni ja arendada teenuseid. Seiresüsteemiga on hõlmatud 16 kohaliku omavalitsuse olulist tegevusvaldkonda, mida käsitletakse läbi (avaliku) teenuse avara mõiste, mille alusel teenus on hüve või väärtuse loomise vorm. Kokku sisaldab metoodika 334 hindamiskriteeriumit ja edasiseks välja arendamiseks veel 143 soovituslikku kriteeriumi. Iga kriteeriumi jaoks määratakse metoodikas kriteeriumi enda olemuslikust sisust lähtuv tase – kriteerium sobib kas teenuse baastaseme, edasijõudnu taseme või eeskujuliku taseme hindamiseks. Igale kriteeriumile on määratud teenustaseme sisulised lävendid, mille alusel on võimalik saavutatud tasemeid eristada. Viidi läbi ka andmekorje üleriigilistest registritest ning muudest ametlikest ja mitteametlikest andmekogudest. Töö tulemusel valminud metoodikat tuleks käsitleda kui raamistikku, millele tuginedes kujundada väljakohaliku omavalitsuse teenusvaldkondade järjepidev arenev seiresüsteem.

Veel uudiseid