Ülevaade elanike registreerimisest rahvastikuregistris

Geomedia logo

RITA projekti raames (Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites. RITA-MOB leping TRU19131A) viidi läbi Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse tellimusel läbi registripidajate ja registritoimingutega tegelevatelt kohalike omavalitsuste ametnikelt küsitlus, et koondada teadmine selle kohta, kuidas tunnetatakse elukohaandmete tõesuse probleemi kohalikul tasandil ja milliseid probleeme püsielukoha registreerimisest tulenevalt kohalike omavalitsuste toimimises nähakse. Toimus ka kohalike omavalitsuste kodulehekülgede analüüs, mille eesmärk oli selgitada nendes elanike registreerimise tõese vajaduse kajastamist. Samuti analüüsiti linnade ja valdade poolt läbi viidud elukoha registreerimise kampaaniaid ja nende tulemusi omavalitsuste enda pilgu läbi. Nimetatud tööde tulemuste põhjal koostati ettepanekud püsielukoha registreerimise tõesust parandamiseks.

Veel uudiseid