Valmis Tartu linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava

Geomedia logo
Geomedia esitas tellijale Tartu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2011-2025. Dokumendis keskendutakse ÜVK tehnilistele, majanduslikele ja organisatoorsetele lahendustele.  Oluline on tagada tartlastele kaasaegne kvaliteetne veekäitlus, tõsta selle töökindlust ja jälgida, et ressursside kasutamine toimuks võimalikult väikese keskkonnamõjuga. Lähiaastatel on kesksel kohal reoveepuhastus, lahkvoolne sademevee ärajuhtimine ja Meltsiveski veehaarde riskide maandamine. Viimase üheks meetmete osaks on ettepanek Meltsiveski tiigi ala ja sufosiooniauk Raadi järve loodeosas veekaitsealana looduskaitse alla võtta.

Veel uudiseid