Viimsi valla juhtimise ja töökorralduse analüüs

Geomedia logo

Geomedia esitles 23. septembril 2015 Viimsi valla teenistujate ühisseminaril juhtimis ja töökorralduse analüüsi. Töö läbiviimisel kasutati avaliku sektori töö eripärasid arvestavaid hindamismudeleid - CAF Common Assessment Frameworkil (EIPA, 2013) - ja Euroopa täiuslikkusmudelit (EFQM Excellence Model). Organisatsiooni diagnostika läbiviimisel kasutati ka dokumentide ja õigusaktide analüüse, poolstruktureeritud intervjuusid vallajuhtidega, valla teenistujate ja juhtide e-küsitlusi. Esimene küsitlus põhines Geomedia poolt koostatud kohaliku omavalitsuse ametniku kompetentsimudelil ning teine teenistujatelt arvamuse küsimine selgitas töökorralduse ja motivatsiooni erinevaid aspekte. Kompleksuuringu tulemustele toetudes esitati konkreetsed ettepanekud valla juhtimise ja töökorralduse tarvis.

Veel uudiseid