Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Valmis Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ja Eesti omavalitsuste koostöökogemuse uuring

Valminud on Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ning Eesti omavalitsuste koostöökogemuste uuringu lõpparuanne. Aruandes esitatakse ühistranspordi, veemajanduse, jäätmemajanduse, ruumiplaneerimise ja kergliikluse võrdlevad käsitlused avalike ülesannete jaotusest, valitsemise ja haldamise organisatoorsest struktuurist, koostöövormidest, kehtivatest ja rakendatavatest teenuskvaliteedi nõuetest, hinnakujundusest ja teenuste finantseerimise põhimõtetest. Samuti antakse soovitused koostöö, teenusekvaliteedi ja finantskorralduse parandamiseks Tallinna pealinnaregioonis...
Geomedia logo

Strateegilise planeerimise alane koolitus Pärnus

 28. aprillil 2010 toimus Pärnu Linnavalitsuse ametnikele strateegilise planeerimise alane koolitus, mille viisid läbi Rivo Noorkõiv Geomediast ja Kaur Lass, kes on üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ projektijuht. Koolitusel käsitleti Pärnu linna arengukava ja üldplaneeringu võtmeküsimusi ning võimalusi nende üheaegseks tulemuslikuks koostamiseks.
Geomedia logo

Valmis Eesti Inimarengu Aruanne 2009

Eesti Koostöö Kogu initsiatiivil ilmus Eesti Inimarengu Aruanne 2009, mis pühendab seekord olulist tähelepanu Eesti ühiskonna ja elukeskkonna kvaliteedile. Kollektiivses ettevõtmises osalesid Geomediast Veiko Sepp ja Rivo Noorkõiv. Väljaande kolmandas peatükis „Regionaalne areng ja elukeskkond” on analüütik Veiko Sepp võtnud luubi alla Eesti sotsiaal-majandusliku arengu piirkondlikud erinevused. Ühtlasi antakse ülevaade riikliku...
Geomedia logo

Veiko Sepa artikkel ajakirjas European Urban and Regional Studies

Geomedia analüütik Veiko Sepp avaldas koos Jaanus Veemaaga ajakirjas European Urban and Regional Studies artikli “The reproduction of Estonian provinces in the context of transitional administrative reform”. Töös  analüüsitakse varasemate haldusreformide initsiatiivide mõju maakondade institutsionaalsele taastootmisele. Artikkel on kättesaadav aadressilhttp://eur.sagepub.com/cgi/content/abstract/0969776410365778v1
Geomedia logo

Tartu, Põlva ja Valga tervisemeeskondade õppepäev

15.-16. aprillil 2010 toimus Tartu, Põlva ja Valga maakondade tervisemeeskondade õppepäev. Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu ettekanne keskendus maakondlike ja kohalike omavalitsuste terviseprofiilide koostamise jätkutegevustele ning paikkondliku tervisedenduse suutlikkuse tõstmisele. Arutati terviseprofiilide kohta riigi arenguliste dokumentide süsteemis ja maakondlike tervisenõukogude rolli Lõuna-Eesti elanike tervisedenduses.
Geomedia logo

Toimus koolitus Võru linna, Võru ja Sõmerpalu valla ametnikele

Projekti „Uuringute koostamine piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks” raames toimus 12. märtsil 2010 Geomedia koolitus Võru linna, Võru ja Sõmerpalu valdade omavalitsuste volikogude liikmetele ja ametnikele. Käsitleti kohaliku omavalitsuste võimekust, avalike teenuste osutamist ja haldusalast koostööd. Samuti analüüsiti kohalike omavalitsuste seniseid ühinemisi ja liitmist. Juhtumipõhiselt analüüsiti Antsla valla ja linna ühinemist ning kohalike omavalitsuste...
Geomedia logo

Geomedia esitles pealinnaregioonide uuringut

10. märtsil 2010 esitles Geomedia uuringut Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ning Eesti omavalitsuste koostöökogemustest. Põhiettekande tegi Geomedia analüütik Veiko Sepp, millele järgnes arutelu spetsialistidega.
Geomedia logo

Salme Nõmmikule pühendatud konverents

3.-5. märts 2010 toimus Tartu Ülikooli  geograafia osakonna korraldusel professor Salme Nõmmiku (03.03.1910-21.09.1988) sajandale sünniaastapäevale pühendatud konverents”Sotsiaalmajanduslikud ruumsüsteemid ja territoriaalne haldus”. Geomedia analüütik Veiko Sepp esines ettekandega „Haldus-territoriaalse reformi mõttekusest Eestis ja kasust inimestele“ ja konsultant Rivo Noorkõiv juhtis arutelu „Haldusuuenduse kogemus ja soovitused”.  
Geomedia logo

Geomedia konsulteerib “Tartu 2030” ülevaatamist

Tartu Linnavalitsuse partnerina konsulteerib Geomedia strateegia„Tartu 2030” ülevaatamist. Dokument on kinnitatud Tartu Linnavolikogus 2006. aastal. Tegemist on tsüklilise toiminguga, mida tehakse nelja aasta möödudes. Tööde käigus viiakse läbi viis teemarühmade seminari ja laiapõhjaline ühisseminar, mille tulemusena hinnatakse „Tartu 2030” kehtivate strateegiliste eesmärkide ja tegevussuundade asjakohasust. Protsessi on kaasatud poliitikud, valdkondade asjatundjad...
Geomedia logo

Toimus seminar Jõgevamaal

Jõgevamaa arengustrateegia koostamise käigus viis Geomedia 02. märtsil 2010 läbi avaliku seminari, millel keskenduti Jõgeva maakonna arengulistele valikutele ja seda mõjutavatele tingimustele. Vastuseid otsiti ka Jõgevamaa positsioneerimisele Eesti arengu kontekstis. Vt. ka ajaleht Vooremaahttp://www.vooremaa.ee/