Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Valmis Tartu linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava

Geomedia esitas tellijale Tartu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2011-2025. Dokumendis keskendutakse ÜVK tehnilistele, majanduslikele ja organisatoorsetele lahendustele.  Oluline on tagada tartlastele kaasaegne kvaliteetne veekäitlus, tõsta selle töökindlust ja jälgida, et ressursside kasutamine toimuks võimalikult väikese keskkonnamõjuga. Lähiaastatel on kesksel kohal reoveepuhastus, lahkvoolne sademevee ärajuhtimine ja Meltsiveski veehaarde...
Geomedia logo

Geomedia korraldab riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö teemalisi koolitusi

Geomedia võitis Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi riigihanke koolituste "Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö“ läbiviimiseks, mille eesmärk on riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö, senisest toimivam avaliku halduse korraldus ja kvaliteetsed avalikud teenused. Koolitus keskendub haridus- ja sotsiaalvaldkonnale. Koolitus on kavandatud 2011. aasta sügisesse. Kokku toimub 17 koolitust, mis viiakse läbi Eesti eri...
Geomedia logo

Valmis Põhja-Tallinna arengukava

Põhja-Tallinna Valitsuse ja Geomedia koostöös koostati Põhja-Tallinna arengukava. Töö käigus ajakohastati linnaosa olukorra analüüs, sõnastati soovitud tulevikupilt ja arengusuunad. Linnaosa tulevikupildist, arengusuundadest ning Tallinna linna arengu peaeesmärkidest lähtuvalt püstitati Põhja-Tallinna arendustegevuse eesmärgid ja koostati tegevuskava aastateks 2011-2015. Arengukava koostamise raames toimus 1. märtsil 2011 konverents „Põhja-Tallinn: targalt tulevikku“, kus jagasid kogemusi ka Kotka ja Kroonlinna omavalitsuste esindajad ning...
Geomedia logo

Ajakohastati Aegviidu valla arengukava

Aegviidu vallavalitsuse ja Geomedia koostöös ajakohastati kehtiv Aegviidu valla arengukava. Töö käigus uuendati valla olukorra analüüs, kujundati valla tulevikupilt aastaks 2021 ja seati eesmärgid arendustegevuse läbiviimiseks 2011-2015. Samuti analüüsiti vallaeelarve võimalusi soovitud tegevuste rahastamiseks. Geomedia poolt koordineeris kõiki tegevusi Kalle Jagula. Vaata ka: http://www.harjuelu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2371&Itemid=239
Geomedia logo

Hakatakse koostama Elva puhkepiirkonna strateegiat

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse ja Geomedia eestvedamisel toimub Elva puhkepiirkonna strateegia koostamine. Töösse on kaasatud avaliku, era- ja mittetulundussektori esindajad. Seminaridel võeti vaatluse alla piirkonna turismi- ja puhkepotentsiaal ja selle kasutamine ning organisatsiooniline korraldus. On alustatud läbirääkimisi piirkonna külastuse korraldamise institutsionaalse suutlikkuse tõstmiseks. Selle üheks osaks on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA ja Elva Linnavalitsuse...
Geomedia logo

Keila valla arengukava ajakohastamine

Geomedia osaleb Keila valla arengukava ajakohastamise protsessis. Avalike arutelude käigus kogutakse ideid valla arendustegevuse tõhustamiseks. Samuti antakse hinnang valla arengutasemele ja püstitatakse eesmärgid arendustegevuse läbiviimiseks lähiaastatel. Koostatakse tegevuskava koos hinnangulise rahalise maksumusega.
Geomedia logo

Toimus Põlva maakonna arengukonverents

27. aprill 2011 toimus Põlva maakonna arengukonverents. Ettekandega „Põlvamaa arengukava 2011-2017. Kas selle elluviimiseks on vaja parendada halduskorraldust?“ esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Vaata ettekandeid: http://www.polvamaa.ee/index.php?page=3146&
Geomedia logo

Harjumaa Omavalitsuste Liidu infopäev ja volikogu

20. aprillil 2011 toimus Harjumaa Omavalitsuste Liidu infopäev ja volikogu Keilas. Selle üheks teemaks oli kohaliku omavalitsuse edasine areng, OECD Eesti valitsemise analüüs ja pealinnaregiooni tulevik. Geomedia konsultandi Rivo Noorkõiv’u esitlus „Kas me vajame muutusi omavalitsusüksuste korralduses?“ keskendus arengulahenduste vajadustele ja võimalustele kohalike omavalitsuste töö tulemuslikkuse saavutamisel. Vt. ka OECD...
Geomedia logo

Geomedia osaleb koolitusprogrammis

Geomedia osaleb staazikatele riigiametnikele suunatud teadmiste värskendamise koolitusprogrammis, mille eestvedajaks on SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. Koolituse sihtgrupi moodustavad üle viie aasta avaliku teenistuse staaziga riigi täitevvõimu asutuste ametnikud. Koolituse põhieesmärk on kogenud riigiametnike põhiteadmiste ja –oskuste värskendamine uuematest riigivalitsemise arengusuundadest ning ühtsemate avalike teenistuste põhiväärtuste levitamine.
Geomedia logo

Valmis Vormsi valla arengukava

Geomedia andis üle Vormsi valla arengukava, mille koostamine toimus koostöös saarerahvaga. Töö käigus viidi läbi neli avalikku seminari. Arutati Vormsi olevikku ja tulevikku, püstitati eesmärgid ja ülesanded arendustegevuse läbiviimiseks aastatel 2011-2015. Ühtlasi koostati ka Vormsi valla eelarve prognoos ja seostati see valla investeeringute vajadustega. Töö analüütilises osas käsitletakse Vormsi olukorda...