Toimus Pärnumaa Maakogu III

Pärnumaa Maakogu III kokkusaamine toimus 29. oktoobril 2010 Are vallas. Selle keskseks teemaks oli Pärnumaa strateegia 2030+, mille koostamist nõustas Geomedia meeskond. Maakogu poolt heaks kiidetud strateegiadokument sisaldab Pärnumaa arengueelduste ...

Rivo Noorkõivu artikkel “Külakirjas”

Oktoobris 2010 ilmunud „Külakiri“ külavanemate erinumbris avaldas oma mõtteid külaelu korraldusest Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Teema: külavanem ja hea valitsemine.

Esitleti pensioniea tõstmise mõjude analüüsi

Esmaspäeval, 18. oktoobril tutvustasid Geomedia töötajad valminud analüüsi pensioniea tõstmise mõjudest Tallinna linnale.  Hindamisel toodi esile 5 tüüpi mõjusid: rahvastiku jaotus tööealisteks ja pensioniealisteks, tööhõive ja töötus, tallinlaste heaolu, kohaliku ...

Uuendati Viimsi valla arengukava

Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös uuendati Viimsi valla arengukava. Dokumendis on kesksel kohal taotlus tasakaalustada valla areng ja siduda investeeringute vajadus vallaeelarve võimalustega. Arendustegevuse eesmärgid ja ülesanded aastateks 2010-2014 on ...

Toimus Vormsi arengufoorum

9. oktoobril 2010 toimus Vormsil arengufoorum, mille käigus Geomedia esindajad koostöös saarerahvaga analüüsisid Vormsi saare sotsiaal-majanduslikku olukorda ja tulevikuväljavaateid. Ajurünnakutes otsiti lahendusi haridus- ja kultuuritöö, ettevõtluse, infrastruktuuri, kogukonna koostöö ja ...

Geomedia alustas Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamist

SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu ja Geomedia koostöös alustati Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamist. Ala hõlmab Elva linna ning Nõo, Konguta, Rõngu ja Palupera vallad. Seminaride ja analüütilise töö käigus soovitakse turismiga seotud institutsioonide ...

Geomedia tutvustas kohalike omavalitsuste võimekuse indeksit

Siseministeerium ja Geomedia tutvustasid 04.oktoobril 2010 kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksit 2010. Võimekuse all mõistetakse kohaliku omavalitsuse üksuse mõõtu, mis väljendub nii kohalikku omavalitsemist kujundavates eeldustes kui ka selle valitsemise üldisemates ...

Pealinnaregiooni infokogumik

Geomedia ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu koostöös haldab Geomedia internetipõhist infokogumikku, mis tutvustab projekti “Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine”. Töö eesmärk on projektiga kaasneva teabe ja uuringute kättesaadavus võimalikult laiale ...

Alustati koostööd Pärnu linna arengu jõustamiseks

Geomedia ja Pärnu linnavalitsus alustasid koostööd Pärnu linna arengu jõustamiseks. Töö käigus viiakse läbi linna arengutrendide analüüs, määratakse olulisemad muutujad sise- ja väliskeskkonnas, seatakse tulevikusihid ning linna arengu mõõdikud (baastase ...

Paikuse valla arengukava kiideti heaks

Paikuse vallavolikogu kiitis heaks Paikuse valla arengukava 2011-2024. Dokumendi koostamine toimus Geomedia uuendatud metoodikal, milles olulist rõhku pannakse arengukava seiresüsteemile. Selles eristatakse visiooni, strateegilisi eesmärke ja valdkondlikku seiret. Arengukava koostamises ...