Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Tööpuuduse teemaline foorum Tallinnas

18. mail 2010 toimus Tallinnas foorum, mille keskmes oli tööpuudus Eestis. Arutati ka selle üle, et kuidas riik ja kohalik omavalitsus saavad aidata kaasa töötuse tagajärgede leevendamisele. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv oli arutelu moderaator ja esines ka ettekandega, vt.http://www.pealinn.ee/index.php?pid=141&lang=5&nid=7612
Geomedia logo

Geomedia osaleb Kodanikuühiskonna arengukava koostamisel

Siseministeeriumi tellimusel koostab Tartu Ülikool koostöös Geomedia, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, e-Riigi Akadeemia, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse, Heateo Sihtasutuse, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS, Riigikantselei ning Kaubandus- Tööstuskojaga„Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014”. Geomedia roll on koostöö kohalike omavalitsustega. Vt. lähteülesannet:http://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhiskonna-arengukava-2011-2014/
Geomedia logo

Valmis käsiraamat LEADER- meetme raames

Põllumajandusministeeriumi tellimusel valmis Geomedia poolt trükise käsikiri "Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames". Käsiraamat on kättesaadav http://www.agri.ee/kasulik-materjal/ .
Geomedia logo

Koolitus Ida-Virumaa ametnikele

Geomedia viis kohaliku omavalitsuse ametnikele Ida-Virumaal läbi koolituse „Kohaliku omavalitsuse roll hoolekande ja rahvatervise korraldamisel”. Koolitusel käsitleti sotsiaalpoliitikat,  selle kujundamist, juhtumikorraldust, teenuse standardeid  ja teenusprotsessi kirjeldamist voograafiku meetodil.
Geomedia logo

KOV spetsialistide kokkusaamine Paides

05. mail 2010 Järva, Jõgeva, Viljandi ja Tartu maavanema ning maavalitsuste spetsialistide kokkusaamisel Paides esines Rivo Noorkõiv ettekandega Eesti regionaalsest arengust ja elukeskkonnast. Vt. kahttp://www.viljandimaa.ee/?mod=news&id=1543
Geomedia logo

Koostati Jõgeva valla terviseprofiil

Geomedia koostas Jõgeva valla terviseprofiili. Töö sisaldab analüüsi Jõgeva valla elukeskkonnast, elanike tervisest ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiili alusel seatakse eesmärgid rahva tervise edendamiseks. Geomedia poolt juhtis projekti Helen Lainjärv.
Geomedia logo

Valmis Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ja Eesti omavalitsuste koostöökogemuse uuring

Valminud on Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ning Eesti omavalitsuste koostöökogemuste uuringu lõpparuanne. Aruandes esitatakse ühistranspordi, veemajanduse, jäätmemajanduse, ruumiplaneerimise ja kergliikluse võrdlevad käsitlused avalike ülesannete jaotusest, valitsemise ja haldamise organisatoorsest struktuurist, koostöövormidest, kehtivatest ja rakendatavatest teenuskvaliteedi nõuetest, hinnakujundusest ja teenuste finantseerimise põhimõtetest. Samuti antakse soovitused koostöö, teenusekvaliteedi ja finantskorralduse parandamiseks Tallinna pealinnaregioonis...
Geomedia logo

Strateegilise planeerimise alane koolitus Pärnus

 28. aprillil 2010 toimus Pärnu Linnavalitsuse ametnikele strateegilise planeerimise alane koolitus, mille viisid läbi Rivo Noorkõiv Geomediast ja Kaur Lass, kes on üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ projektijuht. Koolitusel käsitleti Pärnu linna arengukava ja üldplaneeringu võtmeküsimusi ning võimalusi nende üheaegseks tulemuslikuks koostamiseks.
Geomedia logo

Valmis Eesti Inimarengu Aruanne 2009

Eesti Koostöö Kogu initsiatiivil ilmus Eesti Inimarengu Aruanne 2009, mis pühendab seekord olulist tähelepanu Eesti ühiskonna ja elukeskkonna kvaliteedile. Kollektiivses ettevõtmises osalesid Geomediast Veiko Sepp ja Rivo Noorkõiv. Väljaande kolmandas peatükis „Regionaalne areng ja elukeskkond” on analüütik Veiko Sepp võtnud luubi alla Eesti sotsiaal-majandusliku arengu piirkondlikud erinevused. Ühtlasi antakse ülevaade riikliku...
Geomedia logo

Veiko Sepa artikkel ajakirjas European Urban and Regional Studies

Geomedia analüütik Veiko Sepp avaldas koos Jaanus Veemaaga ajakirjas European Urban and Regional Studies artikli “The reproduction of Estonian provinces in the context of transitional administrative reform”. Töös  analüüsitakse varasemate haldusreformide initsiatiivide mõju maakondade institutsionaalsele taastootmisele. Artikkel on kättesaadav aadressilhttp://eur.sagepub.com/cgi/content/abstract/0969776410365778v1