Koolitused.

Geomedia logo

finantsjuhtimise alased koolitused üle Eesti

Geomedia logo

strateegilise planeerimise ja avalike teenuste teemaline koostöökoolitus Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste (Otepää, Palupera, Puka, Sangaste vallad) juhtidele, ametnikele ja vallavolikogude liikmetele

Geomedia logo

koolitus „Kodanikuühendused ja nende rahastamismudelid kohalike omavalitsuste poolt“

Geomedia logo

Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi tellitud koolitus “Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö“ erinevates maakondades

Geomedia logo

kodanikualgatuse, maaelu arengu kavandamise ja selle tulemuslikkuse tõstmise teemaline koolitus Eesti Külaliikumine Kodukant koolitajatele

Geomedia logo

kohaliku omavalitsuse juhtimise alased koolitused erinevatele KOV-idele

Geomedia logo

arengukava koostamise teoreetilisi ja praktilisi teemasid käsitlev koolitus Rapla maakonnas

Geomedia logo

staazikatele riigiametnikele suunatud teadmiste värskendamise koolitusprogramm (Geomedia osales konsortsiumis)

Geomedia logo

Rahandusministeeriumi poolt tellitud koolitustsükkel”Kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja otsuste mõjude analüüs”

Geomedia logo

„Kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsusüksuste koostöö“ (koos ATAK-iga)

Geomedia logo

koolitus „Kohaliku omavalitsuse roll hoolekande ja rahvatervise korraldamisel”

Geomedia logo

koolitus “Eesti riigi lõimumispoliitika „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ ja selle toimimise osas kohalike omavalitsuste tasandil” (koos Praxise ja Balti Uuringute Instituudiga)

Geomedia logo

koolitus “Keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) ja keskkonnamõjude hindamine (KMH) – sarnased ent siiski erinevad”

Geomedia logo

koolitus tervist edendavate lasteaedade ja koolide Eesti võrgustiku liikmetele (koos Tervise Arengu Instituudiga)

Geomedia logo

koolitus “Kohanimede määramine ja aadressitoimingud Ida-Virumaal”

Geomedia logo

koolitus “Kohaliku omavalitsuse üksuse arengu kavandamine”

Geomedia logo

koolitus “KOV õigusaktide ja otsuste mõjude analüüs ning erinevate osapoolte kaasamine”

Geomedia logo

koolitus „Kohaliku omavalitsuse arendustegevus ja meeskonnatöö”

Geomedia logo

maakonna arengustrateegia koostamise alased koolitused

Geomedia logo

küla arengukava koostamise alased koolitused