Koolitus Mäetaguse valla ametnikele

15. novembril 2010 viis Geomedia läbi Mäetaguse valla ametnikele koolituse, milles keskenduti kohaliku omavalitsuse võimekuse suurendamisele. Arutati kohaliku omavalitsuse toimimise sise- ja väliskeskkonda ning võimalusi nende kasutamiseks kohaliku arengu paremal ...

Geomedia osales EMOVL -i seminaril

03. novembril 2010 toimus Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOVL) volikogu seminar. Selle üheks arutluse teemaks oli Geomedia töötajate poolt läbi viidud kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse uuring. Põhiettekande esitas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. ...

Toimus Pärnumaa Maakogu III

Pärnumaa Maakogu III kokkusaamine toimus 29. oktoobril 2010 Are vallas. Selle keskseks teemaks oli Pärnumaa strateegia 2030+, mille koostamist nõustas Geomedia meeskond. Maakogu poolt heaks kiidetud strateegiadokument sisaldab Pärnumaa arengueelduste ...

Rivo Noorkõivu artikkel “Külakirjas”

Oktoobris 2010 ilmunud „Külakiri“ külavanemate erinumbris avaldas oma mõtteid külaelu korraldusest Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Teema: külavanem ja hea valitsemine.

Esitleti pensioniea tõstmise mõjude analüüsi

Esmaspäeval, 18. oktoobril tutvustasid Geomedia töötajad valminud analüüsi pensioniea tõstmise mõjudest Tallinna linnale.  Hindamisel toodi esile 5 tüüpi mõjusid: rahvastiku jaotus tööealisteks ja pensioniealisteks, tööhõive ja töötus, tallinlaste heaolu, kohaliku ...

Uuendati Viimsi valla arengukava

Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös uuendati Viimsi valla arengukava. Dokumendis on kesksel kohal taotlus tasakaalustada valla areng ja siduda investeeringute vajadus vallaeelarve võimalustega. Arendustegevuse eesmärgid ja ülesanded aastateks 2010-2014 on ...

Toimus Vormsi arengufoorum

9. oktoobril 2010 toimus Vormsil arengufoorum, mille käigus Geomedia esindajad koostöös saarerahvaga analüüsisid Vormsi saare sotsiaal-majanduslikku olukorda ja tulevikuväljavaateid. Ajurünnakutes otsiti lahendusi haridus- ja kultuuritöö, ettevõtluse, infrastruktuuri, kogukonna koostöö ja ...

Geomedia alustas Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamist

SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu ja Geomedia koostöös alustati Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamist. Ala hõlmab Elva linna ning Nõo, Konguta, Rõngu ja Palupera vallad. Seminaride ja analüütilise töö käigus soovitakse turismiga seotud institutsioonide ...

Geomedia tutvustas kohalike omavalitsuste võimekuse indeksit

Siseministeerium ja Geomedia tutvustasid 04.oktoobril 2010 kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksit 2010. Võimekuse all mõistetakse kohaliku omavalitsuse üksuse mõõtu, mis väljendub nii kohalikku omavalitsemist kujundavates eeldustes kui ka selle valitsemise üldisemates ...

Pealinnaregiooni infokogumik

Geomedia ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu koostöös haldab Geomedia internetipõhist infokogumikku, mis tutvustab projekti “Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine”. Töö eesmärk on projektiga kaasneva teabe ja uuringute kättesaadavus võimalikult laiale ...